Nabídka 10. tématu – O posledním soudu

Autor: redakce <redakce(at)ascczech.cz>, Téma: Informace, Vydáno dne: 26. 11. 2017


Drazí přátelé,

rozpracoval jsem pro naše společenství 10. část formačního plánu. Napadlo mě, že když to dám na web, třeba to někoho osloví a něco z toho použije.   
            Miloš Jansa

 
​V sedmé části formačního plánu jsme rozjímali podobenství o dělnících na vinici. O velkorysosti hospodáře, který dá plnou mzdu i těm, co pracovali jedinou hodinu a o tom, jak to mnohé pohoršilo.
Při minulém setkání nám Ježíš v podobenství o hostině vypráví o člověku, který nachystal hostinu a pozval na ni mnoho lidí. Tady už není potřeba pracovat, aby člověk něco získal. Kupodivu mnozí odmítli a vymlouvají se.
Na konci církevního roku nám církev v liturgických čteních přibližovala Ježíšův poslední příchod. Proto je možná vhodné se k tomu tématu vrátit a zamýšlet se, jak prožívám svůj život.

 

O posledním soudu

 

 Biblické odkazy

Mt 25, 31-46  - O posledním soudu

 

Mt 25, 1-13 - Podobenství o deseti družičkách

 

Papež František

Drazí bratři a sestry, toto tedy očekáváme: až se vrátí Ježíš! Církev-Nevěsta očekává svého Ženicha! Musíme se však velice upřímně ptát: jsme opravdu zářivými a věrohodnými svědky tohoto očekávání, této naděje? Žijí ještě naše společenství v tomto znamení přítomnosti Pána Ježíše a ve vroucím očekávání Jeho příchodu, anebo vypadají unaveně a otupěle pod tíží námahy a rezignace? Nejsme také vystaveni riziku, že nám dojde olej víry, olej radosti? Dejme si pozor!

Prosme Pannu Marii, Matku naděje a Královnu nebe, aby nás uchovávala ustavičně v postoji naslouchání a očekávání, abychom tak již nyní byli prostoupeni Kristovou láskou a jednoho dne se nám dostalo účasti na radosti bez konce v plném společenství Boha. A nezapomeňte, nikdy nezapomeňte: „A pak už budeme s Pánem navždycky!“ (1 Sol 4,17).

 

Rozjímání nad úryvky

V těchto podobenstvích nám chce Pán Ježíš ukázat na vážnost situace, kdy budeme skládat účty, jak jsme prožili svůj život. Tady nebude platit argumentace, že různí politici dělali to a ono. Někteří podnikatelé a úředníci kradli ve velkém a zaplatili si dobré právníky, kteří je různými kličkami ze všeho dostali. Nebudeme se moci vymlouvat na druhé.  Odpovídat se budeme každý sám za sebe. Nikdo nám, i kdyby chtěl, nemůže dát olej do našich lamp, pokud nám bude scházet.

Ježíš nám dává naději a ukazuje cestu. A to je milosrdenství, protože on je milosrdný. Milosrdenství, které prokazujeme druhým, zakrývá naše hříchy.

 

Na Božím soudu není milosrdenství pro toho, kdo neprokázal milosrdenství. Ale milosrdenství vítězí nad soudem.  (Jakub 2,13)

 

Aktivita

- V podobenství o posledním soudu nám Ježíš ukazuje situace, ze kterých budeme souzeni. Zkusme vyjmenovat další situace z dnešní doby - mě jste udělali, nebo mě jste neudělali

- Poznamenat si ty postřehy, které zazní a zaujmou nás. Můžeme se k nim soukromě vrátit při večerním zpytování svědomí, nebo při přípravě na svátost smíření.

 

Náměty na zamyšlení a sdílení

 

 2. Petr  3,11-12

 

Modlitba

Pane dej, abychom
nesli lásku tam, kde chudí jsou ponižováni
radost tam, kam nedošla tvá zvěst,
smíření tam, kde jsou lidé rozděleni.

Pomoz nám smířit
otce se synem, matku s dcerou, manžela s manželkou,
věřícího s tím, kdo nemůže uvěřit, a také křesťany, kteří se nemilují.

Ty nám otevíráš cestu ke smíření, pomáháš k tomu, aby církev,
zraněné tělo Kristovo, byla kvasem společenství pro chudé
této země i pro celou lidskou rodinu.

Pane, učiň mě nástrojem svého pokoje. Nestarám se o zbraně,
Pane: chci pouze vnášet tvůj mír do světa. Pane, kde vládne
pokoj, tam jsou ozbrojené mysli i srdce. Kde vládne pokoj,
vyprazdňují se válečné zbrojnice, kde vládne pokoj, tam zní
písně lásky a bratrství.


Modlitba sv. matky Terezy z Kalkaty

Nauč nás počítat naše dny, ať získáme moudrost srdce.  Ž. 90(89), 12

Dodatek na závěr 

Naše společenství Moravské Budějovice si v rámci strategického plánování dalo předsevzetí, že si dvakrát do roka uděláme společný výlet a pozveme na něj místní komunitu salesiánů, abychom se všichni navzájem více poznali a sblížili.

Na podzim jsme přijali pozvání našich koordinátorů manželů Kuřinových a jeli k nim na Vysočinu, kde nás pěkně přijali. I když nám déšť částečně překazil výstup na Javořici, přesto jsme prožili pěkné odpoledne. Ředitel místní komunity otec Pavel mohl spokojeně konstatovat : ,,Byl jsem žíznivý a dali jste mi napít...“

 

 


"O posledním soudu" - ke stažení v PDF