Upravený Manuál pro formátory

Autor: redakce <redakce(at)ascczech.cz>, Téma: Informace, Vydáno dne: 06. 03. 2018


Milí rádci pro formaci, vedoucí formačních společenství, osobní formátoři.
Při diskuzích v provinciální radě a při setkáních s aspiranty a formátory jsme postupně došli k závěru, že by bylo vhodné trochu upravit některé pasáže dokumentu Manuál pro formátory.

Prosíme, přečtěte si těch několik upravených stránek a uvažte, co z toho by se mohlo týkat vašich formačních společenství či individuálních svěřenců. Pokud k tomu budete mít připomínky či podněty, neváhejte a pošlete nám je na formace@ascczech.cz.
Ať vás nejen ve vaší formační službě provází Duch Svatý.
             Za formační skupinu PR    Honza Zindulka

 
Změny se týkají kapitoly 3 Časové rozdělení formace (str. 7-9).
Kromě menších úprav textu byly doplněny čtyři doplňující poznámky:

Poznámka 1

Než v nějakém místě projeví zájem o formaci dostatečný počet zájemců, může to trvat dost dlouho. Proto je třeba se zájemci udržovat stálý styk a zajímat se o ně, není možné jim jen říci: „Musíte počkat, než se najde dost lidí pro vznik formačního společenství.“ To by pravděpodobně po čase dost zchladilo jejich počáteční nadšení. Pokud se ukáže, že další zájemci nejsou, je třeba začít individuální formaci v rámci místního společenství. Zodpovědnost je na příslušné místní radě, aby toto citlivě uvážila.

Poznámka 2

V průběhu další formace je třeba, aby formátoři nebo vedoucí formačního společenství byli vnímaví k situaci a potřebám formovaných. Zvláště mladé rodičovské páry s malými dětmi mohou mít různé překážky pro účast na setkáních (nemožnost hlídání, nemoc dětí, únava…). Takové situace je třeba řešit se salesiánskou laskavostí a moudrostí, hledat cesty a formy setkávání, které umožní formovaným co největší a nejplodnější účast na setkáních. V některých případech se možná ukáže jako vhodnější cesta přejít k individuální formaci mimo formační společenství. To je potřeba s formovanými dobře prodiskutovat a spolu s nimi hledat nejlepší řešení.

Poznámka 3

Začlenění nových členů do místních společenství je třeba promýšlet s velkým předstihem a s velkou otevřeností. Většinou asi nebude vhodné, aby z formačního společenství hned po slibech vzniklo nové samostatné místní společenství, protože je zde nebezpečí izolovanosti, ztráty kontinuity a sounáležitosti. Na druhou stranu noví členové prožili ve formačním společenství tři roky, navázali přátelství, která jim mohou být velkou podporou v aktivním životě ve společenství. Jako vhodnější forma „osamostatnění“ se jeví vznik nové místní skupiny v rámci místního společenství, třeba i tak, že do ní přejde i několik „služebně starších“ členů místného společenství. Ideálem ale zůstává začlenění nových členů do stávajícího společenství.

Poznámka k délce trvání předaspirantátu

Standardně se doporučuje délka předaspirantátu dva roky. Pokud ale o vstup projevují zájem pracovníci ze salesiánských středisek, dobrovolníci v salesiánských dílech a misiích, děti salesiánů spolupracovníků apod., může pro ně být tato doba příliš dlouhá vzhledem k tomu, že oni již nějakou salesiánskou formací prošli. Je třeba, aby ti, kdo je formují, toto vzali v úvahu a dobu i obsah formace tomu případně přizpůsobili.

 

           
Dokument ke stažení v PDF