nadpis Don Bosco ASC je třetí větev salesiánské rodiny, kterou založil v roce 1876 svatý Jan Bosko. Soustřeďuje ty křesťany, kteří chtějí v salesiánském duchu společně pracovat pro druhé, zejména pro mládež a obyčejné lidi.
Dnešní datum: 02. 06. 2020  Hlavní stránka :: Seznam rubrik :: Kdo jsme? :: Ke stažení :: Slovakia  
Duchovní cvičení

Adresář ASCKonto AIRBAG

Adresa a kontakty
ADRESA:
Sdružení salesiánů spolupracovníků
Kobyliské náměstí 1
182 00 Praha 8
IČ: 00406902
číslo účtu:
253474458 / 0300


 • Provinciální rada
 • Místní společenství
 • Ostatní adresy

 • Články podle data
  <<  Červen  >>
  PoÚtStČtSoNe
  1 2 3 4 5 6 7
  8 9 10 11 12 13 14
  15 16 17 18 19 20 21
  22 23 24 25 26 27 28
  29 30      

  Obec pozorná k rodině

  * Hlavní projekt - Obec pozorná k rodině

  Vydáno dne 27. 01. 2005 (8718 přečtení)

  Proto, aby se rodinám žilo v našich obcích co nejlépe, je třeba znát jejich situaci a hledat nástroje, jak jim s řešením všedních problémů pomáhat.
  Celý text projektu Obec pozorná k rodině ke stažení ve wordu.

  Obec pozorná k rodině

  Program podpory rodin na úrovni obcí a měst

  opkr

  Sdružení salesiánských spolupracovníků

  Olomouc 2004

  rodina.acsczech.cz

   

  Obec pozorná k rodině

  Program podpory rodin na úrovni obcí a měst

   

  “Rodina je přirozenou a základní jednotkou společnosti a má právo na ochranu společnosti a státu.”

  (Všeobecná deklarace lidských práv; Mezinárodní pakt o občanských a lidských právech)

  “Manželství je trvalé společenství muže a ženy založené zákonem stanoveným způsobem. Hlavním účelem manželství je založení rodiny a řádná výchova dětí.”

  (Zákon České republiky o rodině)

   

  V posledních letech nás statistika zahrnuje různými výsledky svých šetření, které z pohledu budoucnosti nejsou pro českou společnost nijak příznivé. Přes zvyšující se průměrný věk český národ vymírá, neboť se rodí stále méně dětí (93 685), než je přirozený úbytek populace (111 288 osob). Na jednu plodnou ženu připadá pouze 1,18 dítěte, což nestačí ani na pouhou reprodukci národa. Roste podíl dětí narozených mimo manželství – 28,5 %. Rozvodovost stoupla na 47,9 %.

  Přes tato neradostná fakta však manželská rodina stále představuje nejčastější typ soužití (80 %) a podle průzkumů i ideál způsobu života většiny mladých lidí. Mladí nejenže rodinu neodmítají, ale touží po ní a jsou ochotni pro naplnění této touhy mnoho udělat. Očekávají však uznání a pomoc od společnosti, neboť založení rodiny klade na manžele velké nároky.

  Proto, aby se rodinám žilo v našich obcích co nejlépe, je třeba znát jejich situaci a hledat nástroje, jak jim s řešením všedních problémů pomáhat. V tomto hledání mohou být inspirací následující body.

   

  1. Než to všechno začne

  Pokud vás myšlenka na hledání cest, jak vytvořit rodinám příznivější podmínky, oslovuje, podělte se o ni s lidmi dobré vůle ve vaší obci a pokuste se vytvořit tým, který by si vzal za své hledat a prosazovat nápady pro zlepšení podmínek života rodin. Je vhodné, aby v této skupině byl i nějaký člen obecního zastupitelstva, ale není to nezbytné.

  2. Závazek zastupitelstva obce podporovat rodiny

  Na první pohled jde sice jen o proklamativní usnesení zastupitelstva. Má však váhu politického závazku přesahujícího volební období. Jeho dodržování je pod kontrolou voličů.

  Usnesení zastupitelstva obce může např. znít takto:

  “Zastupitelstvo obce Malín chápe rodinu jako jednu z nejvyšších lidských hodnot a uvědomuje si celkovou nepříznivou situace rodin v naší společnosti. Proto se zavazuje k jejich soustavné a trvalé podpoře. Zastupitelstvo obce si váží všech rodičů, kteří přijímají děti a snaží se je řádně vychovávat a vést k občanské zodpovědnosti.

  Zastupitelstvo bude v obci vytvářet takové podmínky, aby se v ní rodinám žilo co nejlépe a bude na rodiny s dětmi brát zvláštní zřetel při stanovování různých poplatků, vstupného na akce pořádané obcí, při tvorbě politiky bydlení apod.

  Zastupitelstvo bude v obci podporovat takové organizace, jejichž činnost bude přispívat k upevňování vztahů mezi rodiči navzájem a mezi rodiči a dětmi.”

  3. Ustavení výboru pro rodinu

  Výbor pro rodinu je iniciativním a kontrolním orgánem zastupitelstva obce v záležitostech rodin. Jeho úkolem je mapovat situaci rodin, navrhovat konkrétní opatření a kontrolovat jejich plnění. Členové výboru navazují osobní kontakty s rodinami v obci a orientují se v jejich potřebách a očekáváních od obce a také vedou rodiny k jasné formulaci svých požadavků.

  Výbor pro rodinu může být ustaven např. takto:

  “Zastupitelstvo obce zřizuje jako svůj iniciativní a poradní orgán výbor pro rodinu a stanovuje jeho působnost v hledání námětů pro zlepšení života rodin v obci.”

  Výbor zastupitelstva lze také nahradit zřízením komise rady obce s obdobnou náplní. Příslušná ustanovení zákona o obcích jsou uvedena v příloze č. 1.

  4. Setkávání starosty s rodiči nebo jejich zástupci

  Smyslem těchto neformálních setkání by mělo být jednak vyjádření podpory rodinám, ocenění role rodičů a současně vytvoření příležitosti k diskusi o problémech života rodin v obci. Setkání by se mohla konat jednou za rok a byla by na nich vhodná účast dalších zastupitelů.

  5. Slevy pro rodiny s dětmi

  Na komunální úrovni je rodiny možné podpořit při stanovování různých poplatků a vstupného. Tato možnost se týká jak samotné obce tak i organizací, které zřizuje. Zvýhodnění je možno diferencovat podle počtu dětí i podle jejich věku.

  6. Podpora prorodinných organizací

  Působí-li ve vaší obci organizace zabývající se problematikou rodinného života, lze jim nabídnout pomoc buď ve formě finančního příspěvku na činnost nebo zajištěním vhodných prostor pro jejich působení. Tyto organizace mohou být představeny v místních zpravodajích.

  7. Služby rodinám

  Rodiny potřebují ke svému životu také různé služby. Je pro ně důležitá komplexnost a dostupnost těch tradičních stejně jako podpora těch, na které nejsme dosud zvyklí jako je doprovázení matky s dětmi k lékaři, pomoc při velkých nákupech, krátkodobé hlídání dětí, výpomoc v domácnosti, doprovod dětí do kroužků apod.

  8. Poradna pro rodinné záležitosti

  Některé rodiny si občas neví rady s různými problémy. Služby poradny pro rodinné záležitosti by pro ně byly velkým dobrodiním. Tyto služby by mohly být zajištěny alespoň jeden den v týdnu ve větších městech, jinde příležitostně. Lze využít stávajících poraden pro rodinu, manželství a mezilidské vztahy, pedagogicko-psychologických poraden, občanských poraden a center pro rodinu a dalších.

  Informace o centrech pro rodinu a kontakty na ně jsou uvedena v příloze č. 2.

  9. Etická výchova na základní škole

  Výchova dětí k etickým hodnotám a zodpovědnému rodičovství je důležitým prvkem pro správné vedení nové generace. To je pádný důvod pro zavádění etické výchovy školních vzdělávacích programů.

  Více informací je uvedeno v příloze č. 3.

  10. Podpora mimoškolní činnosti dětí a zájmových a spolkových aktivit

  Neziskové organizace, které působí ve vaší obci a věnují se dětem a rodinám, často potřebují pomoc finanční a materiální.

  11. Bezbariérové a bezpečné přechody

  Bezbariérové a bezpečné přechody přes rušné silnice by neměly chybět v žádné obci. Na jejich zřízení by se měl podílet majitel silnice, tzn. stát, kraj a případně obec. Státní fond dopravní infrastruktury má pro tento účel zřízen dotační titul.

  Základní informace jsou uvedeny v příloze č. 4.

  12. Mateřské centrum, klub maminek

  Mateřská centra a kluby maminek vznikají především ve městech a větších obcích jako iniciativa občanů. Slouží především ženám a někde i mužům na mateřské dovolené. Maminky se zde mohou vzájemně setkávat a povzbudit se. Mateřská centra organizují besedy s různými odborníky a někde zajišťují i krátkodobé hlídání dětí.

  Obec může podpořit vznik takového centra buď přímo jeho ustavením nebo alespoň nabídkou vhodných prostor.

  Informace o Síti mateřských center je uvedena v příloze č. 5.

  13. Hřiště pro předškolní děti

  Hra je nejlepší preventivní prostředek a výchovný způsob. Pro rodiče je dětské hřiště častým cílem procházky s malými dětmi. U takového hřiště je důležitá i jeho dostupnost.

  14. Burzy s dětským oblečením, obuví a sportovními potřebami

  Ve městech bývají často burzy s dětským oblečením, obuví a sportovními potřebami organizovány školami nebo jinými organizacemi. V menších obcích je možné tuto službu zajistit z úrovně obce.

  15. Dětský koutek

  Jde o místo, kde mohou děti počkat na rodiče, než vyřídí potřebné záležitosti. Má smysl v nákupních centrech, úřadech apod. Obec má např. možnost vyjednat zřízení takového koutku při nové výstavbě.

  16. Příprava snoubenců

  Příprava na manželství a rodičovství je velmi důležitá. Mladým lidem by měla být poskytnuta informace kde a jak tato příprava probíhá. Informace vám podají opět centra pro rodinu.

  17. Podpora aktivit seniorů

  Rodina – to nejsou jen rodiče a děti. Patří do ní i generace seniorů. I oni si zaslouží naši vděčnost a pozornost. K vyjádření zájmu o seniory může posloužit setkání zastupitelů s nimi, internetová kavárna pro seniory, připomínka významných jubileí apod. Podporu si také zaslouží kluby důchodců a denní stacionáře pro seniory.

  18. Den pro rodinu

  OSN vyhlásilo 15. květen Mezinárodním dnem rodin. Je na místě uspořádat kolem tohoto data Den pro rodinu. Výlet, hry, zábava ale třeba i setkání se starostou, přednáška, koncert, sportovní nebo herní odpoledne atd.

  Program Obec pozorná k rodině je nabídkou všem občanům a politikům, kteří si uvědomují, že společnost by měla rodinám věnovat zvláštní pozornost. A to nejvíce těm, které vychovávají malé děti. Tento program slouží pro inspiraci. Může být vyhlášen zastupitelstvem kraje s příslušnou finanční podporou.

   

  Pozn.: Uvedené statistické údaje jsou k 31. 12. 2003

  V roce 10. výročí mezinárodního roku rodiny jako svůj příspěvek k řešení nepříznivé situace rodin v České republice připravilo Sdružení salesiánských spolupracovníků.

   

   

  P ř í l o h y

  Příloha č. 1

  Zákon č. 128/2000 Sb. o obcích ve znění pozdějších předpisů.

  HLAVA V.

  ORGÁNY ZASTUPITELSTVA OBCE A RADY OBCE

  Výbory

  § 117

  (1) Zastupitelstvo obce může zřídit jako své iniciativní a kontrolní orgány výbory. Svá stanoviska a návrhy předkládají výbory zastupitelstvu obce.

  (2) Zastupitelstvo obce zřizuje vždy finanční a kontrolní výbor.

  (3) Obec, v jejímž územním obvodu žije podle posledního sčítání lidu alespoň 10 % občanů hlásících se k národnosti jiné než české, zřizuje výbor pro národnostní menšiny. Členy tohoto výboru jsou i zástupci národnostních menšin, pokud je deleguje svaz utvořený podle zvláštního zákona; vždy však příslušníci národnostních menšin musí tvořit nejméně polovinu všech členů výboru.

  (4) Předsedou výboru je vždy člen zastupitelstva obce; to neplatí, jde-li o předsedu osadního výboru (§ 120).

  § 122

  Komise

  (1) Rada obce může zřídit jako své iniciativní a poradní orgány komise. Svá stanoviska a náměty předkládají komise radě obce.

  (2) Komise je též výkonným orgánem, jestliže jí byl svěřen výkon přenesené působnosti podle § 103 odst. 4 písm. c).

  (3) Předsedou komise podle odstavce 2 může být jen osoba, která, nestanoví-li zákon jinak, prokázala zvláštní odbornou způsobilost v oblasti komisi svěřené přenesené působnosti. Na prokázání zvláštní odborné způsobilosti předsedy komise se obdobně vztahují ustanovení zvláštních právních předpisů upravujících toto prokázání pro úředníky územních samosprávných celků.

  (4) Komise se usnáší většinou hlasů všech svých členů.

  (5) Komise je ze své činnosti odpovědna radě obce; ve věcech výkonu přenesené působnosti na svěřeném úseku odpovídá starostovi.

  Příloha č. 2

   

  Co jsou centra pro rodinu a co nabízejí?

  Národní centrum pro rodinu

  je nestátní nezisková organizace. Jeho cílem je monitorovat společenské podmínky, které se vztahují k rodině a podporovat a iniciovat prorodinné aktivity v naší zemi. V rámci své činnosti je centrum též koordinačním a informačním orgánem pro regionální centra pro rodinu. Jeho ředitelem je PhDr. Josef Zeman, CSc. Národní centrum pro rodinu navazuje kontakty s obdobnými zahraničními institucemi a úzce s nimi spolupracuje.

  Programy center pro rodinu v jednotlivých regionech

  • jsou hlavně orientovány na organizaci akcí ve prospěch rodin, jejích jednotlivých členů a také společně strávený čas celé rodiny, který umožňuje vzájemné sdílení a tím i nastartování potřebných změn v rodinném systému;
  • podporují sdružování a sdílení rodin, aby mohlo dojít k nenásilnému odezírání různých výchovných a rodinných stylů, vzájemnému povzbuzení a navázání nových přátelství;
  • umožňují integraci handicapovaných dětí a podporují mezigenerační soužití.

  Regionální centra organizují

  školu partnerství; přípravu snoubenců na manželství; víkendová setkání pro muže, ženy nebo rodiče s dětmi; manželská setkání; rodinná společenství; aktivity pro seniory; přednášky týkající se rodinné problematiky; poradny pro plánování rodičovství; osobní asistenci pro rodiny s postiženými dětmi; doškolování dobrovolných spolupracovníků; rodinné poradny; krátkodobé pečovatelské služby; setkávání osamělých rodičů; dovolené rodin s dětmi; kluby maminek; semináře o výchově dětí.

  Kontakty na jednotlivá centra pro rodinu:

  • Národní centrum pro rodinu
   Průchodní 2, 602 00 Brno
   Ředitel: PhDr. Josef Zeman, CSc
   Tel.: 542 213 313, 542 214 865
   Fax: 542 214 865
   E-mail: ncpr@volny.cz
  • Centrum pro rodinu při Arcibiskupství pražském
   Thákurova 3, 160 00 Praha 6
   Vedoucí: Ing. Jiří
   Musil
   Tel.: 220 181 777
   E-mail: cpr@apha.cz
  • Centrum pro rodinný život
   Biskupské nám. 2, 771 01 Olomouc
   Vedoucí: Lubomír Nágl
   Tel.: 587 405 250
   Fax: 587 405 250
   E-mail: rodina@arcibol.cz
  • Centrum pro rodinu a sociální péči
   Josefská 1, 602 00 Brno
   Vedoucí: Ing. Vít Janků
   Tel.: 542 217 464
   Fax: 542 217 464
   E-mail: prorodinu@centrum.cz
  • Centrum pro rodinu a sociální péči
   Kostelní nám. 1, 728 02 Ostrava
   Vedoucí: Jan Zajíček
   Tel.: 596 116 522 (kl. 232)
   Fax: 596 114 819
   E-mail: cpr@doo.cz
  • Centrum pro rodinu
   Velké nám. 32, 500 01 Hradec Králové
   Vedoucí: Roman Barabáš
   Tel.: 495 063 430, 495 063 333
   Fax: 495 063 111
   E-mail: crhk@diecezehk.cz
  • Centrum pro rodinu
   nám. Republiky 35, 301 14 Plzeň
   Vedoucí: Ing. Jindřich Fencl
   Tel.: 377 223 112
   Fax: 377 321 917
   E-mail: rodiny@biskplz.top.cz
  • Diecézní centrum pro rodinu biskupství litoměřického
   Komenského 748/4, 412 01 Litoměřice
   Vedoucí: Mgr. Ivana Růžičková
   Tel.: 416 738 069, 606 501 897
   E-mail: dcpr.ltm@tiscali.cz
  • Rodinné centrum Blansko
   Havlíčkova 26, 678 01 Blansko
   Vedoucí: Milana Vykydalová
   Tel.: 506 416 594 (od 8.00 do 21.00)
   E-mail: vykydal@vasgr.cz (uvést: "pro RCB - Dr. M. Vykydala")
  • Centrum pro rodinu Hodonín
   Štefánikova 15, 695 01 Hodonín
   Vedoucí: Mgr. Lucie Ambrozková
   Tel.: 518 351 923
   E-mail: ambrozek@quick.cz
  • Centrum pro rodinu a sociální péči Zlín
   Divadelní 6, 760 01 Zlín
   Vedoucí: Ing. Peter Kubala
   Tel.: 577 212 020
   E-mail: centrum.zlin@volny.cz

  Příloha č. 3

  ef

  Občanské sdružení
  Etické fórum České republiky
  Veletržní 24, Praha 7, 170 00 Praha 7
  Tel: 220 397 282 (262)

  __________________________________________________________________

   

  Co je etická výchova

  Projekt etická výchova vznikl jako reakce na vzestup kriminality dětí a mládeže v posledních třiceti letech. Vychází z projektu Roberta Roche Olivara z Nezávislé univerzity v Barceloně, který byl upraven Ladislavem Lenczem ze Slovenské republiky. Etická výchova nabízí pomoc při řešení závažných problémů dnešní doby, které ohrožují člověka nejen v rovině jeho fyzické existence, ale zejména v rovině duchovní a morální. (R.Roche Olivar 1992)

  Vize etické výchovy

  Cílem etické výchovy je osobnost morálně vyzrálého člověka, který se vyznačuje komunikativností, kreativitou, zdravým sebevědomím, pozitivním vztahem k druhým, spolupracujícím chováním, schopností orientovat se v životě, hledat a nacházet svou identitu. Klíčovým pojmem je sociálně–pozitivní, neboli prosociální chování, které je zaměřeno na pomoc nebo prospěch jiných osob, skupin, společnosti. Motivem jednání je vnitřní potřeba člověka.

  Program etické výchovy

  Program etické výchovy probíhá v rámci postupného osvojování jednotlivých vzájemně navazujících sociálních dovedností. Zahrnuje deset základních témat: komunikace, důstojnost lidské osoby, sebeúcta, pozitivní hodnocení druhých, tvořivost a iniciativa, vyjádření citů, empatie, asertivita, reálné a zobrazené vzory, spolupráce, pomoc, přátelství, komplexní prosociálnost.

  Aplikační témata doplňují program v konkretizaci při řešení problémů denního života. Zabývají se etikou, duchovním rozměrem člověka, vztahem mezi jednotlivými náboženstvími, etnickými skupinami, zdravým životním stylem, výchovou k sexuálnímu zdraví a rodinnému životu, vztahem k životnímu prostředí, ekonomickým hodnotám, médiím atd. V oblasti aplikačních témat je program etické výchovy otevřen.

  Výchovný styl etické výchovy

  Výchovný styl zahrnuje základní zásady práce pedagoga, který zahrnuje schopnost vytvořit spolupracující výchovné společenství, stanovení jasných pravidel, bezpodmínečné přijetí žáka (oddělení provinění od provinilce), přisuzování prosociálnosti, využívání systému pochval a trestů, metodu důsledků při řešení problémů (induktivní disciplína), zapojení rodičů do spolupráce se školou, atmosféru radosti, která je motivujícím faktorem spolupráce.

  Metody etické výchovy

  Etická výchova zahrnuje široké spektrum metod, a to prci ve skupinách, anketové metody, testy, soutěže, psychohry, dramatizaci, práci s hudbou, práci s obrazem, práci s příběhy, interview, atd. Pedagog volí metody podle svého uvážení a typu osobnosti. Vyučování probíhá prožitkovým způsobem. Po zcitlivění na dané téma (senzibilizace) s následnou hodnotovou reflexí, probíhá nácvik osvojovaných dovedností v kolektivu třídy končící aplikací do reálné zkušenosti života (zevšeobecnění a transfer).

  Etická výchova žákům a studentům

  nabízí osvojení nových dovedností zábavnou a nenásilnou formou prožitkové pedagogiky - (pamatuji si to, co jsem prožil). Pomáhá při základní orientaci v životě, seznamuje se základními hodnotami, učí vytvářet plnohodnotné vztahy k sobě i svému okolí, stmeluje kolektiv, posiluje vztah pedagog - žák, nabízí pomoc při řešení základních problémů, v hledání vlastní identity a životního povolání a smyslu .

  Etická výchova pedagogům

  pomáhá v osvojení účinného výchovného stylu, nabízí široké spektrum metod práce, učí práci s kolektivem třídy, vytváření atmosféry spolupráce a přátelství, výchovného společenství. Podporuje spolupráci rodičů a školy, otevřenost a dialog.

  Ve dvouletém studiu akreditovaném MŠMT ČR umožňuje stát se učitelem etické výchovy, který by mohl vyučovat tomuto předmětu prozatím v rámci rodinné výchovy, občanské výchovy, společenských věd, v budoucnu v samostatném předmětu etická výchova, v mateřských školách nebo v rámci volnočasových aktivit.

  Etická výchova rodičům

  nabízí výchovný program, který odpovídá potřebám dětí a mladých lidí, posiluje jejich osobnost i schopnost spolupráce ve skupině, vede k pozitivním vztahům mezi pedagogy a žáky, je prevencí rizikového chování dětí a mladých lidí, pomáhá budovat harmonické vztahy v rodině, ve společnosti.

  Etická výchova školám

  nabízí účinný systém primární prevence sociálně-patologických jevů ověřený ve světě, odpovídající svým obsahem zásadám efektivní primární prevence (MUDr.Nešpor, PhDr.L.Csémy, PaedDr.H. Pernicová, projekt MŠMT ČR RS 97 096 1999). Práce s kolektivem třídy je zaměřena na předcházení problémů s návykovými látkami, prevenci šikany, učí pracovat se strachem, afekty, agresí, zlostí atd.

  Etická výchova společnosti

  nabízí program výchovy, který rozvíjí a podporuje humánní jednání člověka, pomáhá vytvářet harmonické vztahy v rodinách, ve společnosti, mezi lidmi různých národností, mezi nejrůznějšími etnickými skupinami. Cílem projektu je výchova skutečných osobností, lidí schopných spolupráce, pozitivních vztahů s druhými, osobností schopných vytvářet hodnoty a konat dobro pro vnitřní pocit uspokojení, který vychází z hledání a naplňování smyslu života.

  Etické fórum České republiky, o. s.

  je garantem projektu etické výchovy. Toto občanské sdružení, které vzniklo v r. 1999, reaguje na potřeby současné společnosti v hledání nových postojů, hodnotových systémů, které umožní rozvinutí demokracie, odstraní lhostejnost člověka k člověku, posílí naši mladou generaci a umožní jí vyrůstat a realizovat se ve skutečné osobnosti, které budou zárukou uspokojivé budoucnosti.

  Kromě Pedagogické sekce Etického fóra ČR pracuje tato organizace i v jiných oborových sekcích (např. podnikatelské, pro vězeňství), dále působí v jednotlivých regionech ČR a pořádá přednášky pro veřejnou správu.

  Možnosti finanční podpory Etického fóra České republiky

  Kurzy etické výchovy pro pedagogy probíhají v současné době za podpory Krajů Královéhradeckého, Jihomoravského, Jihočeského a Pardubického a dále díky podpoře Fondu Kanady při Kanadském velvyslanectví.

  EF ČR usiluje o získání podpory krajů, měst, jednotlivých regionů, podporu MŠMT ČR, MPSV ČR, nadací a jednotlivých sponzorů nejen pro další vzdělávání pedagogů, ale i pro další působení formou seminářů, přednášek, osvětové činnosti i specifických preventivních programů týkajících se rizikového životního stylu dětí a mládeže a působení ve státní správě či ve vězeňství.

  _________________________________________________________________

  E-mail: sekretariat@etickeforumcr.cz; www. etickeforumcr.cz

  IČO: 70 10 22 95; HVB Bank, č. ú. 6207002/2700

   

  Příloha č. 4

  Příspěvek pro naplňování programů zaměřených ke zvýšení bezpečnosti dopravy a jejího zpřístupňování osobám s omezenou schopností pohybu a orientace § 2 pism. g) zákona č. 104/2000 Sb., z rozpočtu SFDI pro rok 2004:

  Podmínky

  • výše max. do 80% (výjimečně do 100%)
  • příjemce stát, kraj, obec, jiná právnická osoba
  • i na již započaté akce - na další etapu realizace, ale ne již po kolaudaci
  • vyplněný průvodní list k žádosti, který je přílohou “Pravidel” ke stažení na www.sfdi.cz

  Žádost se podávala v roce 2004 do 30. dubna na adrese:

  Státní fond dopravní infrastruktury

  sekretariát ředitele

  Sokolovská 278

  180 44 Praha 9

   

  Příloha č. 5

  Co jsou mateřská centra

  MC vznikají jako klasický příklad aktivit občanské společnosti z potřeby a zájmu občanů. Nezáleží na jejich právní subjektivitě, většinou bývají samostatným občanských sdružením, občas pracují pod záštitou jiné organizace. Důležité je, že zůstávají otevřená a dostupná všem sociálním skupinám. Způsob práce v MC je založen na principiu rodinné svépomoci. MC zřizují zpravidla matky na mateřské dovolené, ty se zároveň podílejí na jejich samosprávě a zajišťují programy.

  Mateřská centra dětem:

  • usnadňují najít sociální kontakty v přirozeném společenství vrstevníků, děti mají možnost si nenásilnou formou zvykat na jiné než domácí prostředí a učit se komunikaci ve společnosti.
  • poskytují jedinečnou nabídku kreativních programů k rozvíjení jejich osobnosti.

  Mateřská centra matkám:

  • s malými dětmi nabízejí vyjít z izolace, kam se celodenní péčí o dítě dostávají, a posilují mateřskou roli ženy.
  • pomáhají při návratu do zaměstnání získáváním nových dovedností a rekvalifikací.

  Mateřská centra celým rodinám:

  • umožňují včasné pojmenování problémů (zejména ve výchově dětí a v rodinných vztazích) a hledání jejich řešení.
  • díky své otevřenosti různým sociálním vrstvám, lidem s postižením, uprchlíkům ... se stává i společenstvím ”odlišných”, učí toleranci a předchází xenofobii.

  Návštěvníci mateřských center

  MC navštěvují v první řadě matky s malými děti do čtyř let, postupně centra rozšiřují svoji nabídku i starším dětem, někde dokonce působí jako komunitní centrum pro všechny generace. Každé mateřské centrum pamatuje ve své nabídce na programy pro celou rodinu.

  Počet návštěvníků závisí na prostorových možnostech jednotlivých MC, v průměru užívá pravidelně služeb jednoho MC asi 100 rodin. Jednorázové nebo tradiční akce pro širší veřejnost však navštěvuje i dvojnásobek rodin.

  Finanční zabezpečení

  Téměř všechna MC užívají obecní prostory (výjimečně církevní nebo soukromé) a obce asi v 60% tyto prostory pronajímají za symbolické nájemné a někdy přispívají i na provozní náklady. Provoz a služby většinou zajišťují dobrovolnice. Postupně se daří spolupráce s Úřady práce a díky té část práce, která se odehrává kolem MC, je vykonávána za finanční odměnu. Jen velmi těžko lze vypočítat nezbytnou sumu potřebnou k zajištění provozu MC, velmi záleží na místních podmínkách. Určitě ale v průměru se pohybují náklady na jedno MC kolem 10.000,- Kč měsíčně.

  Provozovatelky mateřských center musejí potřebné částky k zabezpečení provozu obstarávat samy.

  Možnost finanční podpory

  Možnost podpory ze strany státu je od roku 2005 na ministerstvu práce a sociálních věcí. Žádosti se však přijímaly jen do 30. listopadu 2004. Podobné to asi bude i pro rok 2006.

  Síť mateřských center v ČR

  Síť je sdružení právnických osob a v současné době sdružuje přes 90 MC. Během své jedenáctileté činnosti pomohla ke vzniku asi 150 mateřských center v ČR.

  Přínos MC a Sítě MC v ČR pro rozvoj občanské společnosti byl oceněn na mezinárodním poli udělením ceny Žena Evropy 2003 Rut Kolínské.

  Kontakt

  Rut Kolínská, 222 316 407

  IČO: 26 54 51 36 - Bankovní spojení: č.ú. 51-0888700287/0100 - E-mail: krut@volny.cz - www.materskacentra.cz

   

   

   

  Program Obec pozorná k rodině podporují

   

  Předseda Poslanecké sněmovny PhDr. Lubomír Zaorálek:

  Člověk je ze své přirozené podstaty bytostí společenskou. Dějiny lidského rodu nejsou dějinami jednotlivců, ale jsou dějinami lidských společenství. Stejně tak i budoucnost lidstva a jeho dalšího pokroku v poznání světa jsou závislé na schopnosti lidí spolupracovat a vzájemně si pomáhat. Nejdůležitějším místem pro utváření této schopnosti stále zůstává rodina, tedy kruh lidí sobě nejbližších, vytvářející základní jistoty jak hmotné, tak citové. Stát jako instituce velkého společenství lidí se snaží vytvářet co nejlepší podmínky pro utváření rodin, ale ty nejdůležitější musejí vyniknout tam, kde lidé žijí svůj každodenní život, v obcích a městech.

  Proto vítám a plně podporuji program “Obec pozorná k rodině” a přeji hodně sil k jeho naplňování.

   

  1. místopředseda Poslanecké sněmovny ing. Jan Kasal:

  Vítám iniciativu “Obec pozorná k rodině” jako inspiraci pro vytváření příznivějších podmínek pro rodiny na základní rovině veřejného života, kterou bezpochyby jsou obce. Všem, kteří přijmou tento program a budou se ho snažit uvést v život, přeji především vytrvalost.

   

  Místopředseda Poslanecké sněmovny Mgr. MUDr. Ivan Langer:

  Považuji program “Obec pozorná k rodině” za dobrý základ pro tvorbu komunálních prorodinných politik a proto jej vítám a podporuji.

   

  1. místopředseda vlády a ministr práce a sociálních věcí ing. Zdeněk Škromach:

  Rodina jako základní buňka společnosti si podporu jak na úrovni státu tak i krajů a obcí zaslouží. A právě pro kraje a obce je projekt “Obec pozorná k rodině” určen jako podnět pro tvorbu obecní rodinné politiky a má mou podporu.

   

  Místopředseda vlády a ministr dopravy ing. Milan Šimonovský:

  Společnost začíná podvědomě pociťovat, že situace našich rodin není normální a že je nejvyšší čas něco pro rodiny dělat. Iniciativa “Obec pozorná k rodině” je v tomto směru velmi dobrým krokem a zaslouží si podporu.

   

  Ministr zahraničních věcí JUDr. Cyril Svoboda:

  Program “Obec pozorná k rodině” je správná iniciativa. Rodina je a má být nejmenší obcí, ve které spolu žijí její členové. Dobrá rodina je základem dobré obce a proto obec má ve svém zájmu podporovat rodiny, aby se jim dobře žilo.

   

  Předseda České biskupské konference a arcibiskup olomoucký Mons. Jan Graubner:

  Program “Obec pozorná k rodině” velmi vítám jako potřebné povzbuzení a inspiraci pro konkrétní aktivity i změnu mentality naší společnosti, která bez zlepšení vztahu k rodině nemůže mít budoucnost. Program si zaslouží podporu a skutečné přijetí do praxe.

   

  Předseda Ekumenické rady církví Th.Mgr. Vladislav Volný:

  Na prahu nového století se stále více ukazuje, že společnost si neuvědomuje, že rodina je jejím nezpochybnitelným základem a že si zaslouží její mimořádnou pozornost a péči. Iniciativa “Obec pozorná k rodině” může velmi dobře napomáhat k tomu, aby se rodinám s dětmi nejen dobře žilo, ale aby se jim dostalo společenského ocenění, které si bez pochyby zaslouží.

   

  Ředitel Národního centra pro rodinu v Brně PhDr. Josef Zeman, CSc.:

  Materiál “Obec pozorná k rodině” je pozoruhodná iniciativa, která nabízí inspiraci pro zainteresované osoby a organizace v duchu trendů, které můžeme pozorovat v řadě evropských zemí. Podpora rodiny, jakožto společensky pozitivní a velmi žádoucí činnost, je potřebná na různých úrovních státní správy a samosprávy i v různých oblastech společenského života. V rámci obce se v různých evropských zemích uskutečňují zajímavé akce, z nichž obdoby tohoto projektu patří k nejúspěšnějším. Proto je nutné tuto iniciativu vysoce ocenit a udělat vše pro to, aby se dočkala co nejširší realizace.

   

  Síť mateřských center v České republice, Rut Kolínská:

  Rodiny s dětmi jsou to nejcennější, co společnost má. Každý vstřícný krok ze strany obcí jim ulehčí břímě, které na sebe vzaly a které nesou ve prospěch celé společnosti.

   

  Předsedkyně Společnosti pro podporu rodiny Michaela Freiová:

  Členové Společnosti pro podporu rodiny pokládají program za dobře koncipovaný, vycházející ze zásad solidarity a subsidiarity, zdůrazňující přirozenou kompletní rodinu jako cíl, který si zaslouží podporu obce. Nabízí řadu konkrétních nástrojů, jimiž budou občané moci ovlivnit prorodinnou politiku svých obcí. Společnost pro podporu rodiny je připravena program při jeho prosazování podpořit.

   

  Předseda Spolku pro obnovu venkova Mgr. Eduard Kavala:

  Spolek pro obnovu venkova vítá iniciativu pod názvem “Obec pozorná k rodině” a považuje cílenou a systematickou podporu rodiny v základních jednotkách naší země, tj. obcích, za fundament, na kterém je možno rozvíjet veškeré aktivity směřující k plnohodnotnému životu v obcích. Projekt je plně v souladu s cíli našeho provenkovského snažení.


  [Akt. známka: 0 / Počet hlasů: 0] 1 2 3 4 5
  Celý článek | Autor: Věra S. | Počet komentářů: 72 | Přidat komentář | Informační e-mailVytisknout článek

  PRO POVZBUZENÍ
  Proti trudnomylsnosti

  Salesián má být veselý a plný naděje. Proto vám chceme v této náročné době nabízet podněty k povzbuzení a povznesení mysli. Najdete je na této stránce.
  Můžete nás také sledovat na facebookové stránce: facebook.com/ascczech

  MODLITBY
  Modlitby ASC

  Společné úmysly k modlitbě


  Aktualizováno 1. 4. 2020

  ZPRAVODAJ
  Zpravodaj č. 158
  příští uzávěrka
  25. května. 2020

  Starší čísla Zpravodaje

  Užitečné ODKAZY

  SDB

  FMA

  SHM

  Bosco Point

  SADBA

  ASC-SK

  SDB-SK

  TV NOE

  Rádio Vaticana

  Víra CZ


  Tento web byl vytvořen prostřednictvím phpRS systému -
  Příspěvky a články na web můžete posílat na adresu nebo