nadpis Don Bosco ASC je třetí větev salesiánské rodiny, kterou založil v roce 1876 svatý Jan Bosko. Soustřeďuje ty křesťany, kteří chtějí v salesiánském duchu společně pracovat pro druhé, zejména pro mládež a obyčejné lidi.
Dnešní datum: 04. 06. 2020  Hlavní stránka :: Seznam rubrik :: Kdo jsme? :: Ke stažení :: Slovakia  
Duchovní cvičení

Adresář ASCKonto AIRBAG

Adresa a kontakty
ADRESA:
Sdružení salesiánů spolupracovníků
Kobyliské náměstí 1
182 00 Praha 8
IČ: 00406902
číslo účtu:
253474458 / 0300


 • Provinciální rada
 • Místní společenství
 • Ostatní adresy

 • Články podle data
  <<  Červen  >>
  PoÚtStČtSoNe
  1 2 3 4 5 6 7
  8 9 10 11 12 13 14
  15 16 17 18 19 20 21
  22 23 24 25 26 27 28
  29 30      

  Rubrika formačního snažení

  * 10.3. začíná novéna ke svatému Josefu

  Vydáno dne 09. 03. 2016 (1181 přečtení)


  Ve čtvrtek 10. března začíná novéna ke svatému Josefu.

  Don Bosco svěřil naši Společnost zvláštním způsobem Panně Marii jako hlavní patronce, dále pak také svatému Josefovi….

  "Zvlášť vroucně se obracejme na svatého Josefa, patrona všeobecné církve."
                                        (naše stanovy Čl. 26.)

      


   Novena ke stažení zde >>


   

  MODLITBA K SVATÉMU JOSEFU


  NA ZAČÁTKU NOVÉNY

   

  Chvályhodný svatý Josefe, snoubenče Panny Marie, vezmi mě pod svou otcovskou ochranu. Žádám tě o to pro Nejsvětější Srdce Pána Ježíše a pro Neposkvrněné Srdce Mariino. Ty, který mocně pomáháš ve všech životních situacích a dokážeš pomoci i tehdy, když si nikdo neví rady, obrať svůj otcovský zrak na záležitosti svých dětí.

  V obtížích, v utrpení, které mě tíží, utíkám se k tobě s důvěrou. Vezmi, prosím, do svých laskavých dlaní tu závažnou a obtížnou záležitost, která je příčinou mého nepokoje. Učiň, aby její šťastné vyřešení přineslo chválu Bohu a prospělo tvému oddanému ctiteli.

  Milovaný svatý Josefe, ty jsi nikdy nebyl nadarmo vzývaný, přimlouvej se za mne u Ježíše, pros Marii. Buď mým orodovníkem u Božského Syna, jemuž jsi byl na zemi otcem, živitelem, milujícím a věrným ochráncem. Buď mým orodovníkem u Marie, které jsi byl tak hluboce milujícím a navzájem milovaným snoubencem. Přidej k celé své chvále i jméno orodovníka v těžké záležitosti, kterou ti svěřuji.

  Věřím z celého srdce, že můžeš vyslyšet mou prosbu (….) a zbavit mě starostí, které mě tíží, a hořkosti, kterou je naplněna má duše. Mám velikou důvěru, že v ničem neopomeneš pomoci mně ztrápenému, jenž tě snažně žádá o přispění.

   

  10. března

  Patron a vzor snoubenců

  ÚVAHA

  Bůh zjevil svatému Josefu anděla tajemství příchodu Syna Božího na svět. Svatý Josef, poslušný vnuknutí Božího, přijal pod svou střechu Marii v požehnaném stavu. Tím poskytl přístřeší samému Ježíši – Vykupiteli světa, kterého Maria přinesla pod svým srdcem do jeho domu.
  Svěřme Bohu a ochraně sv. Josefa všechny snoubence a ty, kteří mají v úmyslu založit rodinu.


  MODLITBA NOVÉNY

  Prosíme tě, Bože, pro zásluhy sv. Josefa, snoubence Nejsvětější Bohorodičky a Ochránce sv. Rodiny, požehnej snoubencům, kteří touží založit rodinný krby. Naplň jejich srdce duchem lásky, oběti a zbožnosti. Když na sebe berou tento úkol, ať tak činí podle vzoru sv. Josefa a svěřují s důvěrou budoucnost vznikající rodiny do milujících rukou Božich. Svatý Josefe, ubytuj se v jejich domě spolu s Ježíšem a Marií.
  Amen.
   

  Otče náš …
  Zdrávas Maria …

  Svatý Josefe, patrone snoubenců, oroduj za nás.


   

  11. března

  Ochránce lidí bez domova

  ÚVAHA

  Svatého Josefa velmi bolelo, že nemůže v Betlémě nalézt důstojné místo pro narození očekávaného Spasitele. Tu bolest však snášel mlčky, pokorně odevzdaný do vůle Boží, plný důvěry v Boží Prozřetelnost. Bez reptání snášel všechny nesnáze a obtíže, které ho v životě potkaly.
  Svěřme Bohu a ochraně svatého Josefa rodiny bez domova, hledající byt a strádající pro nepostačující bydlení.

   

  MODLITBA NOVÉNY

  Svatý Josefe, ty znáš bolesti a utrpení vzešlé ze starostí o střechu nad hlavou. Sám jsi to zakusil jak v Betlémě, tak na útěku v Egyptě. Vezmi pod svou ochranu rodiny, které nemají byt, zvláště pak matky s malými dětmi a ty všechny, kteří jsou nuceni žít za hranicemi své vlasti. Postarej se o matky v požehnaném stavu a všechny rodiny, čekající na narození dítěte. Nauč je snášet v tichosti a pokojně jistotu zítřka a všechny životní nesnáze s důvěrou v Boží Prozřetelnost.
   

  Otče náš …
  Zdrávas Maria …

  Svatý Josefe, ochránce lidí bez domova, oroduj za nás.

   

   

  12. března

  Patron otců rodin

  ÚVAHA

  Svatý Josef očekával s velkým dojetím narození Ježíše Krista. Klaněl se Božímu Dítěti, které bylo v Betlémě položeno do chudých jeslí na slámu. Ve vyhnanství v Egyptě bděl nad Jeho Bezpečím, v Nazaretě obstarával všechny životní potřeby Syna Božího. Jako pěstoun Pána Ježíše byl stále u něho, bydlil, pracoval, modlil se s ním. Ježíš pak, když byl dítětem a mladíkem, miloval svatého Josefa a vážil si ho jako dítě svého Otce.
  Modleme se za otce, kteří plní svou otcovskou úlohu s obtížemi, a to ne vždy z vlastní viny. Nechť s pomocí svatého Josefa zodpovědně plní povinnosti hlavy rodiny.

   

  MODLITBA NOVÉNY

  Svatý Josefe, vzore a patrone všech otců rodin, nauč je křesťansky chápat povinnosti. Naplňuj opravdovou radostí srdce rodičů, kteří předávají život svým dětem. Nechť se otcové starají o své rodiny tak, jako ty jsi pečoval o svatou rodinu v Nazaretě. Ať žijí svůj rodinný život s Ježíšem. Vypros jim, aby je žádné životní překážky nedokázaly vzdálit od Boha a ochladit jejich vzájemnou lásku. Svatý Josefe, poruč Bohu všechny otce, kteří se starají o své rodiny, a zvláště ty, kteří své povinnosti vykonávají jen s obtížemi. Amen
   

  Otče náš …
  Zdrávas Maria …

  Svatý Josefe, patrone otců rodin, oroduj za nás.

   

  13. března

  Ochránce chudých

  ÚVAHA

  Svatá Rodina se počítala mezi chudé. Neměli majetek kromě toho, co těžkou prací získal svatý Josef. Ten jako hlava rodiny jistě těžce nesl, že Kristu nemůže zajistit blahobyt a podmínky hodné jeho osoby. Ale Pán Ježíš chtěl bydlet a žít právě v takové rodině. Nemůžeme pochybovat, že svatý Josef vynikal mezi svými sousedy a příbuznými. Jistě byl ochotný, štědrý a starostlivý o dobro druhých. Byl vždy připraven pomáhat a přispět dobrou radou. Nemohl přece jednat jinak, když plnil tak vznešený úkol a čestnou povinnost.
  Modleme se za chudé rodiny a za ty, kdo se o své hmotné statky dokáží dělit s těmi, kteří jsou chudší než oni.
   

  MODLITBA NOVÉNY

  Svatý Josefe, ty jsi byl chudý a nestyděl ses za svou bídu, bez reptání jsi žil ve shodě s vůlí Boží. Posiluj v našich srdcích živou víru, že Bůh nikdy neopustí ty, kteří v něj doufají a věrně mu slouží. Vypros potřebné milosti všem, kdo trpí nedostatkem. Těm pak, kteří spěchají pomoci chudým rodinám duchovně i hmotně a dělí se o svůj majetek, nechť Bůh dá štěstí v životě a bohatou odměnu na věčnosti. Amen.
   

  Otče náš …
  Zdrávas Maria …

  Svatý Josefe, ochránce chudých, oroduj za nás.

   

  14. března

  Vzor pracujících

  ÚVAHA

  Práce je povinností každého člověka, a ani svatý Josef, když ho Bůh vybral za pěstouna Syna Božího, nebyl od ní osvobozen. Jako tesař těžce pracoval, aby uživil svatou Rodinu. Zakusil nejistotu zítřka i tíhu podstoupených námah. Pán Ježíš nepochybně pomáhal svému pěstounovi jako dorůstající mladík i jako dospělý muž.
  Modleme se za lidi, kteří těžce pracují, aby uživili sebe a své rodiny. Prosme Boha zvláště za nezaměstnané, aby dokázali zajistit výživu svých nejbližších nalezením dobrého zaměstnání.

  MODLITBA NOVÉNY

  Svatý Josefe, který znáš cenu dřiny a pot těžké práce, kterou jsi vykonával, abys svaté Rodině zajistil důstojné životní podmínky, prosíme tě, zahrň péčí svého starostlivého otcovského srdce všechny těžce pracující. Vezmi je pod svou ochranu. Nechť všichni obdrží spravedlivou mzdu za svou práci, aby jejich rodiny netrpěly hladem a nežily v nedostatku. Nezapomínej, živiteli svaté Rodiny, na ty, kteří nemají práci a marně ji hledají.
   

  Otče náš …
  Zdrávas Maria …

  Svatý Josefe, vzore pracujících, oroduj za nás.

   

  15. března

  Příklad modlitby

  ÚVAHA

  Svatý Josef, Ježíšův pěstoun, žil, pracoval a modlil se v jeho přítomnosti. Vědomí, že všechno koná pro Boha, když pečuje o jeho Syna, dávalo mu sílu a vytrvalost. Tím spíše, že téměř na každém kroku odměňovala Ježíšova přítomnost vynaložení úsilí a oběti, které ve svém životě přinášel. Žil s ním den po dni, opatřoval výživu a oděv tomu, na kterého čekali proroci a toužili jej spatřit a alespoň se ho dotknout.
  Modleme se, abychom stejně jako svatý Josef všechno konali v Ježíšově přítomnosti, prožívali jeho blízkost v hlubokém ponoření do modlitby a byli si vědomi Boží přítomnosti.

   

  MODLITBA NOVÉNY

  Svatý Josefe, ty jsi žil, pracoval a modli se v Ježíšově přítomnosti. Hleděl jsi na něj s vírou a z jeho blízkosti jsi čerpal sílu k horlivému plnění každodenních úkolů. Nauč nás neustále pamatovat na přítomnost Boží v našem životě, abychom žili a plnili své povinnosti s myšlenkou na to, že Ježíš je přítomen v našich domovech a našich srdcích.
  Prosíme tě za všechny, kdo svou každodenní práci provázejí zbožnou modlitbou, i za nás a za naše nejbližší, abychom uměli spojovat veškerou svou činnost s vroucí modlitbou a s vědomím toho, že Bůh vidí všechno a neustále nás provází svou ochranou. Amen.
   

  Otče náš …
  Zdrávas Maria …

  Svatý Josefe, příklade modlitby, oroduj za nás.

   

  16. března

  Věrně v Boha doufající

  ÚVAHA

  V životě svatého Josefa obdivujeme jeho velkou víru a důvěru v Pána Boha. Jak vroucně a poslušně uskutečňuje vůli Boží! Pán Bůh rozptýlil jeho pochybnosti a odměnil jeho víru, když přijímá Marii do svého domu. Poslušně zachraňuje Dítě Ježíše útěkem do Egypta, z vůle Boží se navrací do Nazareta. S bolestí v srdci hledá Ježíše během pouti do Jeruzaléma. V duchu víry, důvěry, poslušnosti a zbožnosti uskutečňuje životní úkol, který mu Bůh určil. Při všech událostech svého života důvěřuje dobrému Bohu, že všechno, co je mu uloženo vykonat, z jeho vůle.
  Prosme svatého Josefa, aby nás učil věrnosti; ve zbožné důvěře v Boha nechť podpírá ty, kteří jsou nedůvěřiví nebo nedůvěru ztratili v těžkostech života.

   

  MODLITBA NOVÉNY

  Svatý Josefe, náš vzore a patrone, jsi pro nás zvláštním příkladem, jak přijímat Boží vůli ve všedním životě. Nemáme ji nikdy pustit ze zřetele. Přebýval jsi, svatý Josefe, v blízkosti Ježíše a Marie ve své všední každodennosti. Řídil ses vždycky Boží vůlí při svém rozhodování a doufal jsi bezmezně hlasu, který jsi uslyšel v hloubi svého srdce. Nauč nás naslouchat hlasu Prozřetelnosti, kterým Bůh řídí náš život a naše kroky v pozemském životě a obrací je k životu věčnému. Amen.
   

  Otče náš …
  Zdrávas Maria …

  Svatý Josefe, v Boha doufající, oroduj za nás.

   

  17. března

  Patron umírajících

  ÚVAHA

  Svatý Josef jako hlava svaté Rodiny umíral podle tradice v přítomnosti Ježíše a Marie. Celá život se staral o jejich bezpečí. Namáhal se, aby jim zajistil náležité životní podmínky. Svoje povinnosti hlavy rodiny plnil svědomitě a poctivě.
  Není možné pochybovat, že Ježíš i Maria chovali úctu a lásku ke svému živiteli. Tím spíše ho svou péčí zahrnovali v závěru jeho pozemských dnů. Jak bezpečný cítil se tehdy svatý Josef, když u svého smrtelného lůžka viděl ty nejsvětější Osoby!

  Svěřme všechny, kteří se blíží konci svého života, umírající a také hodinu své smrti orodování svatého Josefa, patrona šťastně umírajících.

   

  MODLITBA NOVÉNY

  Svatý Josefe, který jsi pozemský život zakončil na rukou Ježíše a Marie, vypros nám vytrvalou lásku k Bohu do konce našeho pozemského putování a spolu s Ježíšem a Marií přijď pro nás v poslední hodině našeho života, abychom mohli šťastně vejít do království světla a pokoje.
  Svěřujeme ti všechny, kteří se blíží konci svého pozemského putování. Ať šťastně odejdou z tohoto světa v přítomnosti Ježíšově, Mariině a tvé, patrone umírajících.
   

  Otče náš …
  Zdrávas Maria …

  Svatý Josefe, patrone umírajících, oroduj za nás.

   

  18. března

  Orodovník v nebi

  ÚVAHA

  Bůh, který svěřil svatému Josefu ochranu svého Syna Ježíše a jeho Neposkvrněné Matky na zemi, hojně mu odplatil tu věrnou službu štěstím v nebi. A my, kteří vzhlížíme k osobě tohoto svatého muže jako ke svému vzoru zde na zemi, považujeme jej také za svého orodovníka před Božím trůnem v nebi.
  Obracíme se k němu s prosbou o pomoc, abychom když žijeme podle jeho příkladu pokorně jako on, umírali jednou také v přítomnosti Ježíše a Marie, a hleděli spolu s ním na tvář Boží.
  Svěřujme se vždycky orodování svatého Josefa, zvláště v různých potřebách a obtížných životních situacích.

   

  MODLITBA NOVÉNY

  Svatý Josefe, ty jsi jako muž spravedlivý a zbožný, milující snoubenec Mariin, jako ochránce a pěstoun Ježíšův byl v nebi zvláště oslaven. Buď vždycky naším orodovníkem před tváří Boží, abychom s tvou pomocí svatě žili, šťastně umírali a od Boha obdrželi věčnou radost.
  Pomoz nám, abychom po své smrti obdrželi z rukou samotného Otce našeho v nebi příbytek, který nám Ježíš připravil ve svém království. Amen.


  Otče náš …
  Zdrávas Maria …

  Svatý Josefe, orodovníku v nebi, přimlouvej se za nás.

   

  Zakončení novény


  Svatý Josefe, Pomocníku ve všech potřebách a Těšiteli zarmoucených, trpících, ukřivděných a pokořených, přijmi laskavě tuto novénu modliteb, které vysíláme k samému Bohu nebi skrze tebe, jako svého mocného zastánce.
  Můj Ochránce, vyslyš moje volání a předlož Kristu moje prosby. Bůh ti na zemi určil úlohu Ochránce svého Syna. Máš tedy zvláštní dar snadného přístupu k Srdci našeho Spasitele.
  Pro všechny přednosti, kterými jsi byl vyznamenán, prosím tě pokorně: měj ohled na mou slabost a vypros mi tu milost, aby mě Bůh ve svém milosrdenství vyslyšel v záležitostech, ve kterých se na něho obracím s důvěrou tvým prostřednictvím, pokud splnění mých proseb není na škodu mého spasení.
  Nechť moje volání, podpořené tvou přímluvou, dojde k Bohu (…..), učiním všechno, abych svým životem za to děkoval Bohu i tobě, můj svatý patrone a ochránce.

  Amen.

   

   

     Převzato z Modliteb ke svatému Josefu.
  Vydalo Karmelitánské nakladatelství, s jehož laskavým svolením jsme text použili.

  Brožurka stojí 39 Kč a je k dostání na internetovém obchodě http://www.ikarmel.cz/


  [Akt. známka: 5,00 / Počet hlasů: 1] 1 2 3 4 5
  Celý článek | Autor: redakce | Počet komentářů: 1 | Přidat komentář | Informační e-mailVytisknout článek

  PRO POVZBUZENÍ
  Proti trudnomylsnosti

  Salesián má být veselý a plný naděje. Proto vám chceme v této náročné době nabízet podněty k povzbuzení a povznesení mysli. Najdete je na této stránce.
  Můžete nás také sledovat na facebookové stránce: facebook.com/ascczech

  MODLITBY
  Modlitby ASC

  Společné úmysly k modlitbě


  Aktualizováno 1. 4. 2020

  ZPRAVODAJ
  Zpravodaj č. 158
  příští uzávěrka
  25. května. 2020

  Starší čísla Zpravodaje

  Užitečné ODKAZY

  SDB

  FMA

  SHM

  Bosco Point

  SADBA

  ASC-SK

  SDB-SK

  TV NOE

  Rádio Vaticana

  Víra CZ


  Tento web byl vytvořen prostřednictvím phpRS systému -
  Příspěvky a články na web můžete posílat na adresu nebo