nadpis Don Bosco ASC je třetí větev salesiánské rodiny, kterou založil v roce 1876 svatý Jan Bosko. Soustřeďuje ty křesťany, kteří chtějí v salesiánském duchu společně pracovat pro druhé, zejména pro mládež a obyčejné lidi.
Dnešní datum: 18. 10. 2018  Hlavní stránka :: Seznam rubrik :: Kdo jsme? :: Ke stažení :: Slovakia  
Duchovní cvičení

Adresář ASC


Hlavní menu
 • Hlavní stránka
 • Ke stažení
 • Odkazy
 • Rozšírené vyhledávání

 • Konto AIRBAG

  Adresa a kontakty
  ADRESA:
  Sdružení salesiánů spolupracovníků
  Kobyliské náměstí 1
  182 00 Praha 8
  IČ: 00406902
  číslo účtu:
  253474458 / 0300


 • Provinciální rada
 • Místní společenství
 • Ostatní adresy

 • Články podle data
  <<  Říjen  >>
  PoÚtStČtSoNe
  1 2 3 4 5 6 7
  8 9 10 11 12 13 14
  15 16 17 18 19 20 21
  22 23 24 25 26 27 28
  29 30 31     

  Informace

  * Nabídka 10. tématu – O posledním soudu

  Vydáno dne 26. 11. 2017 (607 přečtení)


  Drazí přátelé,

  rozpracoval jsem pro naše společenství 10. část formačního plánu. Napadlo mě, že když to dám na web, třeba to někoho osloví a něco z toho použije.   
              Miloš Jansa

   
  ​V sedmé části formačního plánu jsme rozjímali podobenství o dělnících na vinici. O velkorysosti hospodáře, který dá plnou mzdu i těm, co pracovali jedinou hodinu a o tom, jak to mnohé pohoršilo.
  Při minulém setkání nám Ježíš v podobenství o hostině vypráví o člověku, který nachystal hostinu a pozval na ni mnoho lidí. Tady už není potřeba pracovat, aby člověk něco získal. Kupodivu mnozí odmítli a vymlouvají se.
  Na konci církevního roku nám církev v liturgických čteních přibližovala Ježíšův poslední příchod. Proto je možná vhodné se k tomu tématu vrátit a zamýšlet se, jak prožívám svůj život.

   

  O posledním soudu

   

   Biblické odkazy

  Mt 25, 31-46  - O posledním soudu

  • 31  Až přijde Syn člověka ve své slávě a všichni andělé s ním, posadí se na trůnu své slávy; 
  • 32  a budou před něho shromážděny všechny národy. I oddělí jedny od druhých, jako pastýř odděluje ovce od kozlů, 
  • 33  ovce postaví po pravici a kozly po levici. 
  • 34  Tehdy řekne král těm po pravici: ‚Pojďte, požehnaní mého Otce, ujměte se království, které je vám připraveno od založení světa. 
  • 35  Neboť jsem hladověl, a dali jste mi jíst, žíznil jsem, a dali jste mi pít, byl jsem na cestách, a ujali jste se mne, 
  • 36  byl jsem nahý, a oblékli jste mě, byl jsem nemocen, a navštívili jste mě, byl jsem ve vězení, a přišli jste za mnou.‘ 
  • 37  Tu mu ti spravedliví odpovědí: ‚Pane, kdy jsme tě viděli hladového, a nasytili jsme tě, nebo žíznivého, a dali jsme ti pít? 
  • 38  Kdy jsme tě viděli jako pocestného, a ujali jsme se tě, nebo nahého, a oblékli jsme tě? 
  • 39  Kdy jsme tě viděli nemocného nebo ve vězení, a přišli jsme za tebou?‘ 
  • 40  Král odpoví a řekne jim: ‚Amen, pravím vám, cokoliv jste učinili jednomu z těchto mých nepatrných bratří, mně jste učinili.‘ 
  • 41  Potom řekne těm na levici: ‚Jděte ode mne, prokletí, do věčného ohně, připraveného ďáblu a jeho andělům! 
  • 42  Hladověl jsem, a nedali jste mi jíst, žíznil jsem, a nedali jste mi pít, 
  • 43  byl jsem na cestách, a neujali jste se mne, byl jsem nahý, a neoblékli jste mě, byl jsem nemocen a ve vězení, a nenavštívili jste mě.‘ 
  • 44 Tehdy odpovědí i oni: ‚Pane, kdy jsme tě viděli hladového, žíznivého, pocestného, nahého, nemocného nebo ve vězení, a neposloužili jsme ti?‘ 
  • 45  On jim odpoví: ‚Amen, pravím vám, cokoliv jste neučinili jednomu z těchto nepatrných, ani mně jste neučinili.‘ 
  • 46  A půjdou do věčných muk, ale spravedliví do věčného života.“

   

  Mt 25, 1-13 - Podobenství o deseti družičkách

  •  Tehdy bude království nebeské, jako když deset družiček vzalo lampy a vyšlo naproti ženichovi. 
  •  Pět z nich bylo pošetilých a pět rozumných. 
  •  Pošetilé vzaly lampy, ale nevzaly si s sebou olej. 
  •  Rozumné si vzaly s lampami i olej v nádobkách. 
  •  Když ženich přicházel, na všechny přišla ospalost a usnuly. 
  •  Uprostřed noci se rozlehl křik: ‚Ženich je tu, jděte mu naproti!‘ 
  •  Všechny družičky procitly a dávaly do pořádku své lampy. 
  •  Tu řekly ty pošetilé rozumným: ‚Dejte nám trochu oleje, naše lampy dohasínají!‘ 
  •  Ale rozumné odpověděly: ‚Nemůžeme, nedostávalo by se nám ani vám. Jděte raději ke kupcům a kupte si!‘ 
  • 10  Ale zatím co šly kupovat, přišel ženich, a které byly připraveny, vešly s ním na svatbu; a dveře byly zavřeny. 
  • 11  Potom přišly i ty ostatní družičky a prosily: ‚Pane, pane, otevři nám!‘ 
  • 12  Ale on odpověděl: ‚Amen, pravím vám, neznám vás.‘ 
  • 13  Bděte tedy, protože neznáte den ani hodinu.

   

  Papež František

  Drazí bratři a sestry, toto tedy očekáváme: až se vrátí Ježíš! Církev-Nevěsta očekává svého Ženicha! Musíme se však velice upřímně ptát: jsme opravdu zářivými a věrohodnými svědky tohoto očekávání, této naděje? Žijí ještě naše společenství v tomto znamení přítomnosti Pána Ježíše a ve vroucím očekávání Jeho příchodu, anebo vypadají unaveně a otupěle pod tíží námahy a rezignace? Nejsme také vystaveni riziku, že nám dojde olej víry, olej radosti? Dejme si pozor!

  Prosme Pannu Marii, Matku naděje a Královnu nebe, aby nás uchovávala ustavičně v postoji naslouchání a očekávání, abychom tak již nyní byli prostoupeni Kristovou láskou a jednoho dne se nám dostalo účasti na radosti bez konce v plném společenství Boha. A nezapomeňte, nikdy nezapomeňte: „A pak už budeme s Pánem navždycky!“ (1 Sol 4,17).

   

  Rozjímání nad úryvky

  V těchto podobenstvích nám chce Pán Ježíš ukázat na vážnost situace, kdy budeme skládat účty, jak jsme prožili svůj život. Tady nebude platit argumentace, že různí politici dělali to a ono. Někteří podnikatelé a úředníci kradli ve velkém a zaplatili si dobré právníky, kteří je různými kličkami ze všeho dostali. Nebudeme se moci vymlouvat na druhé.  Odpovídat se budeme každý sám za sebe. Nikdo nám, i kdyby chtěl, nemůže dát olej do našich lamp, pokud nám bude scházet.

  Ježíš nám dává naději a ukazuje cestu. A to je milosrdenství, protože on je milosrdný. Milosrdenství, které prokazujeme druhým, zakrývá naše hříchy.

   

  Na Božím soudu není milosrdenství pro toho, kdo neprokázal milosrdenství. Ale milosrdenství vítězí nad soudem.  (Jakub 2,13)

   

  Aktivita

  - V podobenství o posledním soudu nám Ježíš ukazuje situace, ze kterých budeme souzeni. Zkusme vyjmenovat další situace z dnešní doby - mě jste udělali, nebo mě jste neudělali

  - Poznamenat si ty postřehy, které zazní a zaujmou nás. Můžeme se k nim soukromě vrátit při večerním zpytování svědomí, nebo při přípravě na svátost smíření.

   

  Náměty na zamyšlení a sdílení

  • Milosrdenství lze prokazovat skutkem, slovem nebo modlitbou.
  • Jaké si dám předsevzetí na letošní advent?

   

   2. Petr  3,11-12

  • 11  Když tedy se toto vše rozplyne, jak svatě a zbožně musíte žít vy, 
  • 12  kteří dychtivě očekáváte příchod Božího dne!

   

  Modlitba

  Pane dej, abychom
  nesli lásku tam, kde chudí jsou ponižováni
  radost tam, kam nedošla tvá zvěst,
  smíření tam, kde jsou lidé rozděleni.

  Pomoz nám smířit
  otce se synem, matku s dcerou, manžela s manželkou,
  věřícího s tím, kdo nemůže uvěřit, a také křesťany, kteří se nemilují.

  Ty nám otevíráš cestu ke smíření, pomáháš k tomu, aby církev,
  zraněné tělo Kristovo, byla kvasem společenství pro chudé
  této země i pro celou lidskou rodinu.

  Pane, učiň mě nástrojem svého pokoje. Nestarám se o zbraně,
  Pane: chci pouze vnášet tvůj mír do světa. Pane, kde vládne
  pokoj, tam jsou ozbrojené mysli i srdce. Kde vládne pokoj,
  vyprazdňují se válečné zbrojnice, kde vládne pokoj, tam zní
  písně lásky a bratrství.


  Modlitba sv. matky Terezy z Kalkaty

  Nauč nás počítat naše dny, ať získáme moudrost srdce.  Ž. 90(89), 12

  Dodatek na závěr 

  Naše společenství Moravské Budějovice si v rámci strategického plánování dalo předsevzetí, že si dvakrát do roka uděláme společný výlet a pozveme na něj místní komunitu salesiánů, abychom se všichni navzájem více poznali a sblížili.

  Na podzim jsme přijali pozvání našich koordinátorů manželů Kuřinových a jeli k nim na Vysočinu, kde nás pěkně přijali. I když nám déšť částečně překazil výstup na Javořici, přesto jsme prožili pěkné odpoledne. Ředitel místní komunity otec Pavel mohl spokojeně konstatovat : ,,Byl jsem žíznivý a dali jste mi napít...“

   

   


  "O posledním soudu" - ke stažení v PDF

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   


  [Akt. známka: 5,00 / Počet hlasů: 1] 1 2 3 4 5
  Celý článek | Autor: redakce | Počet komentářů: 0 | Přidat komentář | Informační e-mailVytisknout článek


  ZPRAVODAJ
  Zpravodaj č. 150
  příští uzávěrka
  20. listopadu 2018

  Starší čísla Zpravodaje

  Užitečné ODKAZY

  SDB

  FMA

  SHM

  Bosco Point

  SADBA

  ASC-SK

  SDB-SK

  TV NOE

  Rádio Vaticana

  Víra CZ


  Tento web byl vytvořen prostřednictvím phpRS systému -
  Příspěvky a články na web můžete posílat na adresu nebo