Bosco   ZPRAVODAJ
 1. Informace o stavu sdružení
 2. Formační záležitosti
 3. Organizační záležitosti
 4. Různé
 5. Ohlasy nad tím, co se kde stalo
 6. Osobní zprávy
 7. Úmysl modlitby
 8. Zprávy ze sal. rodiny (SDB, SHM, FMA, tisk) -
 9. Přílohy
 10. Kalendář, tyráž
*** Letošní exercicie jsou uzavřeny, už však známe téma těch příštích
*** Proběhly sliby CSFmn a chystají se sliby ACS v Litomyšli
*** V Praze - Kobylisích proběhlo společné jednání české a slovenské provinciální rady
*** Připravuje se provinciální konference ACS v roce 2002
*** V Lidových novinách se objevila hezká reportáž o dvou spolupracovnických rodinách
*** Pobavte se pokračováním prázdninového opáčka
 

Naší zbraní je růženec. Náboje Zdrávasů střílí do hříšníků a ti mění svůj život.
Je to zbraň, která nezabíjí ale oživuje. Jako děti Panny Marie Pomocnice
bychom ho měli často užívat zvláště v současné situaci.

Drazí spolupracovníci,
máme za sebou prázdniny a větší část občanského roku. Minulost je podle psychologa Cenciniho "opravdu dolem Boží přítomnosti" (Cencini "Život jako historie, víra jako paměť") v našem životě. Až postupně objevujeme to, jak nás Bůh vedl, chránil a obdaroval. Školní rok, i když už začal před nějakou dobou, máme před sebou jako Boží dar, jako Boží výzvu, jako šanci. Slovo vychovávat má kořeny v latinském slově e-ducere - vyvádět.
"Je to Bůh, který vyvádí ven nebo volá ven pravdu o člověku, to, čím člověk je a to na úrovni vědomí a podvědomí, s jeho historií a s jeho zraněními, jeho schopnostmi a jeho slabostmi, proto, aby se dotyčný člověk mohl znát a realizovat co nejlépe svoje možnosti."
"V takovémto smyslu vychovávat je typické pro Otce-stvořitele, který tím, že tvoří - vyvádí, táhne ven věci z chaosu a tvory z ničeho, proto, aby jim dal řád a předal jim život. Anebo Bůh otec je ještě model tohoto pedagogického procesu, když vyvádí svůj lid.Táhne svůj lid z Egyptského otroctví silnou rukou a napřaženým ramenem, přitahuje ho k sobě pouty dobroty a něhy, ale také mu vyčítá a napravuje ho, jak to otec dělá se synem (Deu 1,31; 6,21;9,26...), aby ho nakonec dovedl do zaslíbené země: (Dt 32, 10)."
Otec z nás chce vychovat svého syna. Jeho cílem je, abychom měli stejné smýšlení jako měl jeho Syn.
"Jestliže Syn a jeho city jsou konečným cílem formace - výchovy, bude moci být jenom on hrnčířem, o kterém mluví prorok Jeremiáš, který pracuje s nekonečnou a tvrdohlavou trpělivosti na své hlíně a opracovává ho a dlátem, utváří, zdokonaluje, napravuje a zkrášluje ho ... a to až tak, že ho učiní takovým "že se v jeho očích zdá správným" (Jer 18, 4); "Pane ... my jsme hlína, které ty dáváš formu" (Iz 64, 7). (Cencini "Sentimenty del Figlio").
Don Bosko mohl pomáhat druhým, protože sám se nechal vychovat Bohem. Bůh mu utvořil srdce podle srdce svého Syna. Bůh mohl na Donu Boskovi pracovat, protože nebyl vzpurný.Tomu se také říká pokora.Přeji Vám poddajnost, učenlivost vůči Boží výchově, aby i Vám Bůh mohl utvořit srdce podle srdce svého Syna. Nikdo nemůže druhé přivádět k Synovi, pokud se sám nenechal přivést.
Jan Ihnát


Milí přátelé, Dne 10. října 2001
Zdravíme vás všechny po delší odmlce z Kroměříže.
Děkujeme za všechny e-maily, zprávy a zprávičky, SMS, které jsme obdrželi od vás.
Je dobře, když jeden druhého podporujeme, modlíme se za ty, kteří jsou v těžké situaci.
Těší nás i to, že se hodně spolupracovníků modlí společné prosby za tento stát a církev a naše společenství (= žluté kartičky).
Máme radost, že o spolupracovnické rodině pouze nemluvíte, ale že v ní ŽIJETE !
Je třeba nezapomínat, a to ke každé rodině patří, že je někdy nutné něco nepříjemného vytknout, snášet druhého i když mě něčím provokuje, odpustit druhému, sdílet se s druhými o svoje "soukromí"...
Rádi bychom se s vámi podělili o takové dva minipostřehy.
První: Měli jsme možnost zúčastnit se týdenních duchovních cvičení v Králíkách. Byly velmi pěkné. Jednou jsme nasedali před klášterem do auta a přitom pozdravili stařičkou řádovou sestřičku, která šla kolem. A ona se nás ptá: "Vy jste tady na salesiánských duchovních cvičeních?"
My říkáme: " Ano... A jak jste na to přišla? Na to ona: "No, to se pozná, salesiáni bývají takoví vysmátí..." (Nepotěšilo by vás to?!)
A druhý náš postřeh je z Prahy. Na začátku října proběhlo společné setkání české a slovenské rady provinciální rady. Spoustu věcí jsme projednali, poznali jsme pamětihodnosti Prahy a hlavně bylo nám spolu moc dobře.
A já jsem si znovu potvrdil a prožil, že i když každý žijeme v jiném státě, tak nás spojuje duch Dona Boska a ten překračuje hranice států i kontinentů.
Přejeme vám vše dobré
a těšíme se na viděnou v Litomyšli 20.10. na spolupracovnických slibech
Jana a Pavel Dvořákovi


1. INFORMACE O STAVU SDRUŽENÍ SALESIÁNSKÝCH SPOLUPRACOVNÍKŮ

Zpět nahoru na obsah.
1.1. Strenna Hlavního představeného na rok 2002 zní:
ZAJEĎ NA HLUBINU (Lk 5,4): vydej se na otevřené moře směrem k hlubinám.
Pozn. redakce: Takto zní i téma duchovních cvičení na rok 2002!!
1.2. Světová rada ACS pro léta 2001 - 2008 je kompletní
Hlavní představený jmenoval Rosaria Maiorana generálním koordinátorem, Maurizia Leonardiho administrátorem, Giorgia Signoriho sekretářem, Dona Julia Olarteho ústředním delegátem a Sr. Marii Trigilu zástupkyní Institutu FMA. Dalších 12 členů bylo zvoleno v regionech, do kterých je sdružení ve světě rozděleno (Itálie+Střední Východ, západní Evropa, střední Evropa, anglofonní region, Austrálie+východní Ásie, Indie, anglofonní Afrika, Afrika mluvící portugalsky+francouzsky+španělsky, Jižní Amerika, Brazílie, severní Pacifik+Karibská oblast, jižní Pacifik+Karibská oblast), přičemž za střední Evropu to je Mirjana Vucica.. Rosario Maiorana je 45-letý Říman, pocházející z farnosti Santa Maria della Speranza (farnost UPSu). Byl provinciálním koordinátorem římské provincie. Je zároveň bývalým žákem. Je ženatý s Laurou, která je také spolupracovnicí. Mají jedno dítě. Maurizio Leonardi má 42 let, žije v Umbrii, je chemikem, ženatý, má 4 děti. Byl 3 roky provinciálním koordinátorem adriatické provincie. Giorgio Signori má 60 let, je důchodce. Pochází rovněž z farnosti Santa Maria della Speranza v Římě. Je ženatý, má dvě děti, z nichž dcera je spolupracovnicí. Končícím generálním koordinátorem je prof. Roberto Lorenzini.
1.3. Salesiánská rodina (v naší provincii)
Dříve jsem vás drazí spolupracovníci oslovoval z pozice delegáta ACS, teď to bude zase více z pozice delegáta SR (Salesiánské Rodiny), do té doby, než tuto službu v provincii převezme opět někdo jiný (ale ani pak se mě asi tak hned nezbavíte).
Jde totiž o stále aktuální úkol nás všech, abychom v salesiánské rodině všichni usilovali o stále lepší vzájemnou pomoc, spolupráci a společné hledání a realizaci charismatu Dona Boska, protože "žijeme v době, ve které rychlá a neustálá změna vyžaduje posílení vnitřního člověka v apoštolském stylu, abychom byli věrní v povolání k mládeži a lidovým vrstvám", jak upozorňuje Don E.Vigano v "Průkazu totožnosti". A v tom si musíme všichni vzájemně pomáhat. A v dokumentu 24. Gen. kapituly SDB. "Salesiáni a laici" se mluví o "nutnosti hlubokého vztahu mezi salesiány a laiky v činnosti a v hodnotě života" (čl.19). Tyto i další dokumenty, zvláště z poslední doby, nás vybízejí abychom se v salesiánské rodině více vzájemně obohacovali, zvláště v oblasti formace, duchovního života, apoštolátní angažovanosti, ve zkvalitňování vztahů ve společenstvích a v péči o nová povolání.
To lze dělat jednak spontánně, individuálně a jaksi živelně, nebo také systémově, s pomocí určitých struktur. To první řešení má výhodu určité pružnosti a rychlosti, ale vede často k chaotičnosti a zmatkům a nemívá zpravidla dlouhé trvání. To druhé řešení může být sice pracnější a zdlouhavější, ale je uspořádané a perspektivní, s dlouhodobým výhledem, s možností rovnoměrného zapojení více lidí. To je důvod, prč se druhé řešení jeví jako výhodnější, i přes všeobecnou nechuť ke strukturám. O co konkrétně jde?
Čl. 37 "Průkazu totožnosti" vybízí k vytváření "Rady Salesiánské Rodiny" na úrovni národní, inspektoriální i místní, protože: "Aby byl zajištěn normální život v Salesiánské Rodině, zdá se potřebné nenechat to pouze na dobré vůli odpovědných za animaci a vedení jednotlivých složek (SR) na různých úrovních. Praktické těžkosti v apoštolátní práci a osobních vztazích i vztazích mezi skupinami často v sobě skrývají nutnost a naléhavost aktivních bratrských vztahů organizovaných ve strukturách" (P.t. čl. 37).
Rada S. R. na provinciální úrovni u nás už existuje. Tvoří ji provinciální představení jednotlivých složek naší S.R., což v naší vlasti jsou: SDB (salesiáni), FMA (Dcery P.M.), ACS (Sal. spolupracovníci), VDB a CDB (volontariát), CME (exalievi - Žáci D.B.), FCS (Kontemplativní fraternita), SHM (Sal. hnutí mládeže) a časem možná přibude ADMA (Sdružení P. M. Pomocnice). Naši provinciální představitelé těchto skupin se pravidelně každého půl roku scházejí a vzájemně se informují a radí. Toto by tedy bylo vhodné, aby bylo též na místní úrovni, v těch místech, kde se nacházejí alespoň dvě složky S.R.
Na místní radě S.R. by se tedy měly jednotlivé místní složky S.R. též vzájemně informovat o plánovaných akcích, hledat možnosti spolupráce, vzájemné pomoci a dalších prospěšných aktivit.
V poslední době je například aktuální vytváření výchovně pastoračního projektu (VPP), který se sestavuje jak v jednotlivých komunitách SDB (místní projekt VPP), tak na úrovni provincie SDB (provinc. projekt VPP). Výchovně pastorační projekt (VPP) však též předpokládá vytvoření výchovně pastoračního společenství (VPS). Avšak "animace VPS nemůže už být jenom dílem komunity SDB, ale vyžaduje také přínos laiků. Je třeba pokračovat na cestě spoluodpovědnosti celé sal. rodiny za animaci VPS a překonávat její kvantitativní a kvalitativní slabost" (24. Gen. kap. SDB: "Salesiáni a laici", čl.40).
Dalším, stále aktuálním tématem je, jak již bylo řečeno, vyhledávání a péče o nová povolání pro jednotlivé složky SR. Jde o téma zvláště aktuální a naléhavé, kde bychom si měli vzájemně pomáhat.
A to by zatím asi stačilo, abych vás hned napoprvé příliš nezahltil. O dalších naléhavostech tedy někdy příště.
Takže drazí spolupracovníci společně hledejme, spolupracujme a hlavně se za vše modleme. Využívejme k tomu zvláště účinného prostředku, který máme v růženci, jež je právě v tomto měsíci zvlášť aktuální.
P. Jožka Kopecký st.
delegát pro S.R.
1.4. V Praze-Kobylisích proběhlo setkání české a slovenské provinciální rady ACS. Využily pohostinství bratrů salesiánů a místního společenství Praha-sever (1 a 2). Všichni se o nás starali přímo mateřsky a otcovsky.
V pátek se česká provinciální rada s místním společenstvím také setkala. V sobotu proběhlo společné jednání se Slováky a odpoledne neodmyslitelná procházka Prahou. Zakončena byla "dobrodružnou" večeří v restauraci, v které vypadl elektrický proud, sotva jsme si objednali. To zdržení však vyplnili naši kamarádi za Slovenska čtyřruční hrou na klavír a my ostatní zpěvem. Doporučujeme někdy zkusit vypnout na chvíli proud i doma. V neděli jsme se v Kobylisích po mši svaté zvané "skočná" rozloučili.
Vřele děkujeme bratrům salesiánům - zvlášť p. řediteli Františku Blahovi i místnímu společenství za pohostinství, za to, že se nám věnovali a že nám u nich bylo krásně.
A o čem jsme s kamarády ze Slovenska hovořili? O zkušenosti organizování našich exercicií, zvláště exercicií celotýdenních. Diskuse probíhala o náplni, která by měla zajistit duchovní obnovu i prožitek společenství, o počtech účastníků, apod. Probírala se i kritéria přijímání nových spolupracovníků do Sdružení.
Dále je zajímalo pořádání Dnů salesiánské spirituality. Chtěli by je zorganizovat i u nich. Pomoc s kontakty i jinou přislíbil P. Janko Ihnát.
Nové kontakty: web-strana ACS na Slovensku: www.acsslovakia.sk
kontakt na rádce pro média Viliama Šinial'a: vsinal@pobox.sk
František Hynek vytvoří odkazy z našich stran.


2. FORMAČNÍ ZÁLEŽITOSTI

Zpět nahoru na obsah.
2.1. Zahájení aspirantátu
V září 2000 vstoupili do aspirantátu Miroslav a Kateřina Málkovi ze Senetářova, Jedovnice, (MS Brno-Újezd);
Rok 2001: Pavla a Ondřej Medlovi z Brna, Iveta a Petr Nečasovi z Boskovic (MS Brno-Líšeň)?
21. 6. 2001 Marie Jašková z Rovenska (MS ŠOP), formátoři Hamplovi
2001 Radek a Anděla Bednářovi, MS Západní Čechy
2.2. Sliby salesiánských spolupracovníků - 20. 10. 2001 v Litomyšli
 1. Provinciální rada projednala žádost manželů Šetřilových a doporučení rady místního společenství Východní Čechy a schválila ke spolupracovnickým slibům Jana a Marii Šetřilovy z Hradce Králové. Osobní formátoři Huškovi. Šetřilovi přistoupí ke slibům v Litomyšli.
 2. Jiří Pohorský informoval, že sliby ACS se uskuteční 20. 10. 2001 v Litomyšli ve 13.00 hod. ve farním kostele Povýšení sv. kříže. Pro slibující je sraz na přípravu ke slibům v pátek 19. 10. na proboštství v Litomyšli, v sobotu 20. 10. dopoledne je pro ně duchovní obnova. Po slibech bude následovat občerstvení a zábava v Lidovém domě.
Ke slibům přistoupí: Šetřilovi, Štanclovi, Kubíčkovi (MS Východní Čechy)? Mončekovi (MS Počernice)? Sandholtzovi (MS Praha-sever 2).
2.3. Příprava formačního plánu na rok 2002
Formační skupina provinciální rady předložila návrhy formačního plánu 2002. Po připomínkách připraví konečnou verzi na příští jednání provinciální rady 8.12.2001, kde bude formační plán schválen a předán k využití do místních společenství.


3. ORGANIZAČNÍ ZÁLEŽITOSTI

Zpět nahoru na obsah.
3.1. Duchovní cvičení 2001: Zkušenosti s průběhem jsou vcelku dobré. Pozitivní ohlas byl zejména na místa v klášterech, kde jsou "promodlené" prostory. Byl vysloven požadavek: neužívat mobilní telefony během exercicií, alespoň jimi neobtěžovat ostatní účastníky!
Návrh: zorganizovat jeden termín v zimě pro členy ACS, kteří se nemohou v létě zúčastnit kvůli zaměstnání.
P. Janko Ihnát navrhl, aby exercitátoři své přednášky dávali i v písemné podobě, ale při přednáškách komunikovali bez čtení. Dále navrhuje pozvat d. Bucellata na naše exercicie kvůli napojení na světové trendy v salesiánské rodině.
Téma na rok 2002 "Zajeď na hlubinu" rozpracuje Janko Ihnát.
 P. Janko Ihnát
3.2. Příprava a téma konference ACS v roce 2002
Úkol pro sekretáře místních společenství: anketou ve svém místním společenství zjistí:
 1. zda členové preferují konferenci pouze pro dospělé na jeden den (i ty už se konaly) a v tom případě by nebyl problém s místem konání? nebo raději s dětmi na celý víkend - pak je třeba hledat vhodný objekt
 2. Pokud by se konference konala v Kroměříži, zda souhlasí s cenou 125 Kč za noc se spacákem, (děti polovina) a 117 Kč celodenní penze, (děti polovina). Tato varianta ale znamená vytvoření organizační skupiny z jiného místního společenství, která by konferenci zajistila.
Místní sekretáři nahlásí do 20.11. 2001 Pavlu Dvořákovi:
3.3. Databáze ACS:
Milí přátelé,
v tuto dobu by se vám měly dostat do rukou výpisy z adresáře ACS spolu s podpisovými listy souhlasu se zpracováním vašich osobních dat v adresáři ACS. Prosím, věnujte jim svoji pozornost, abychom měli adresář v kompletní podobě s aktuálními informacemi. Rodné číslo neuvádějte!!!
Nutnost vašeho souhlasu s archivováním osobních údajů vyplývá ze zákona č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů. Po praktické stránce se ale nic nemění. Všechny údaje jsou a budou archivovány v centrální databázi ACS, která je využívána výhradně pro vnitřní potřebu ACS a SDB, eventuelně i FMA (jako příklad využití uvedu rozesílání Zpravodaje, informace uváděné v Adresáři salesiánské rodiny). Stejně tak údaje o vašich dětech budou používány pouze pro vnitřní potřebu (např. oslovení dětí ve vhodném věku pro účast na společných akcích).
Současně bych chtěl apelovat na sekretáře jednotlivých společenství, aby průběžně zajišťovali a připomínali aktualizaci údajů v databázi (např. nová společenství, noví spolupracovníci, ale i změna telefonů, adres atd.).
Děkuji vám za spolupráci
Honza Macoun
(Pokud některý ze sekretářů dosud neobdržel výpis z databáze, kontaktujte mě na adrese Jan Macoun, V domově 57, 130 00 Praha 3, tel: 02/66314255, e-mail: macoun@chmi.cz).
Místní rady obdrží k vyplnění formulář "Osobní údaje pro databázi ACS" i pro ty, kdo vstoupili do aspirantátu,. Za jeho vyplnění a zaslání správci databáze zodpovídá sekretář místní rady! každému sekretáři. J Macoun zavěsí formulář také na WEB, aby ho sekretáři mohli stáhnout.
3.4. Znovu upozorňujeme, že
Po dohodě s Pavlem Dvořákem bude od tohoto kvartálu zrušena oficiální e-mailová adresa acscz@czn.cz!
Místo této adresy by tam měla přijít mailová adresa Pavla Dvořáka, která je
dvorak@agkm.cz
 
Jsou tři základní pravidla, jak úspěšně podnikat.
Bohužel nám ani jedno není známo.
3.5. Ekonomické záležitosti
3.5.1 Nedorozumění vzniklé při odvodu příspěvků světové radě ACS řeší P. Janko Ihnát. Poslal P. Olartovi dopis s vysvětlením. Nyní čeká na odpověď d. Cesariniho.
3.5.2 Na dotazy znovu sdělujeme, že čísla kont pro odvod příspěvků z místních společenství do provinciální pokladny jsou dvě: jedno pro Čechy, druhé pro Moravu. Má je k dis-pozici každý sekretář místního společenství!
3.5.3 Upozornění! Karel Novotný má změnu čísla mobilního telefonu: 0728/15 65 17
3.6. Letáček o ACS v Česku
Josef Gut předal k posouzení konečnou podobu letáčku o ACS. Provinciální rada ji schválila.
Bude vytisknuto a do místních společenství distribuováno 5000 ks letáčků.
3.7. Článek do tisku k 25. výročí prvních spolupracovnických slibů
Josef. Fiřt předložil osnovu článku. Po připomínkách Jaroslav Schrotter pak článek napíše. Měl by vyjít k 27. 11. 2001? na ten den připadá 25. výročí prvních slibů ACS v Česku.
3.8. Historie ACS v Česku (diplomová práce).
Ing. Platilová nasbírala poměrně dost materiálu, mimo jiné i od P. J. Šplíchala. Pro sepsání historie ACS u nás ale nebude diplomová práce zcela využitelná. J. Fiřt bude další materiály a postup ještě konzultovat s Danou Ovečkovou. Po vydání diplomové práce bude rozhodnuto, nakolik bude využita k dalšímu zpracování historie ACS v Česku.


4. RŮZNÉ

Zpět nahoru na obsah.
 
4.1. Výzva, aneb nebuďme lhostejní
"Moji rodiče pijí. Mám mnoho sourozenců. Zemřely mi dvě sestry. Spím tady na nádraží..." řekl nám malý chlapec a ukázal někam do špinavého koutu autobusového nádraží v bulharském městě Ruse. "Do školy chodím jen občas...". Bylo to smutné.
Možná mi namítnete, že si chlapec celou situaci vymyslel. Přiznávám, i to je možné. Ale ten chlapec nebyl sám. Když se projdete Sofií, snad u každého kostela i jinde na ulicích vidíte převážně ženy s dětmi které žebrají. Děti bývají k žebrání často zneužívány. Ty menší celý den tiše spí v náručí některých žen, které si děti údajně "půjčují". Ty větší žebrají samy.
Podle Jaromíra Zádrapy, který strávil v Bulharsku dva roky na asistenci, jsou však ti "opravdu chudí" doma a nenajdete je na ulicích.
Tyto situace určitě nejsou jednoznačné. Kladu si však otázky: Co vyroste z dětí, které poznamenala ulice? Které neznají teplo domova? Budou schopné důstojně se začlenit do společnosti?
Je to určitě výzva i pro nás. Výzva pro rodiče, aby se vždy snažili vychovat své děti co nejlépe, naučili je úctě k životu, lidem i k sobě a ukázali jim důstojné a lidské podmínky k životu jako prevenci proti těmto nežádoucím jevům. Je to také výzva dětem, aby si vážili svých rodičů a svého domova.
Pro nás tyto situace mohou být zamyšlením nad tím, co všechno máme a jak si přesto pořád stěžujeme.
Nebo také snad i výzvou k aktivnímu nasazení svých sil za boj proti tomu, aby trpěli nevinní a bezbranní. Výzva k tomu, co nám říká Písmo svaté: "Co jste učinili jednomu z těchto maličkých, mě jste učinili...".
Na závěr bych chtěla poděkovat bratrům salesiánům v Bulharsku za čas, který jsem mohla strávit v Kazanlaku a také děkuji všem svým bývalým spolužákům Jaromíru Zádrapovi a Petru Cvrkalovi za výuku bulharštiny a za vše ostatní.
Martina Kuře Sýkorová, České Budějovice
4.2. Provinciální rada vzala na vědomí ukončení členství manželů Stanislavy a Antonína Janýškových, Samotíšky v ACS.
4.3. Řeší se problém vlastnictví chalupy a pozemku v Žibřidovicích - Hamplovi z MS ŠOP.
4.4. Oblastní delegátka ACS Mirjana Vučica požádala dopisem o data koordinátorů (Tereza Šuláková) a delegáta (Janka Ihnáta). Její dopisy v italštině budou zasílány Jankovi, v angličtině Tereze Šulákové.
4.5. Poslanecká sněmovna parlamentu ČR a Asociace manželských a rodinných poradců pořádají veřejné slyšení pro zřizovatele zařízení sociálních služeb, zástupce státní správy a samosprávy, kolegy a přátele (krajské, okresní a městské úřady, poslanci, senátoři, pracovníci MPSV...) "Rodina v krizi anebo krize rodiny? Manželské a rodinné poradenství - cesta k řešení."
Termín: úterý 6. listopadu 2001, 9.45 - 13.30 (presentace od 8.45)
Místo konání: poslanecká sněmovna Parlamentu ČR - Praha 1, Sněmovní ul.
Svá sdělení přislíbili: Část I.: doc. dr. Ivo Plaňava, CSc. - vedoucí katedry psychologie FSS MU PhDr. Petr Šmolka - president AMRP PhDr. Jiří Kovařík - Středisko náhradní rodinné péče Praha PhDr. Zdeněk Rieger - RIAPS - MCSSP Praha PhDr. Ludmila Trapková Část II. PhDr. Běla Hejná - nám. ministra práce a sociálních věcí zástupci parlamentních stran: Josef Janeček (KDU-ČSL), Zuzka Rujbrová (KSČM), Zdeněk Škromach (ČSSD), Stanislav Volák (US), Jaroslav Zvěřina (ODS)


5. OHLASY NAD TÍM, CO SE STALO

Zpět nahoru na obsah.
 
5.1. Duchovní cvičení Plavecký Mikuláš - Slovensko
Poté, co byla zveřejněna nabídka duchovních cvičení u našich sousedů, rozhodli jsme se, že letošní duchovní cvičení prožijeme na Slovensku.
Nakonec to nebylo ani daleko. A tak, ač z Česka, měli jsme to skoro nejblíže. Přivítalo nás krásné prostředí Malých Karpat a srdečné ovzduší asi 40ti účastníků. Kromě hutné stravy duchovní (otec Josef Krušiac a saleziánský spolupracovník Anton Pipka) jsme měli i hodnotnou stravu vezdejší, tvořenou často typickými slovenskými jídly. V žádném případě nám nevadila pevná struktura, která byla i tak vyvážena srdečností a vroucností probíraných témat. Probírali jsme první 2 kapitoly Lukáše a bylo co poslouchat. Proto nám ani nepřišlo, že poslední přednáška byla ještě v neděli dopoledne. Za všechno slovenské inspektorii děkujeme a všem odvážným vřele doporučujeme.
Ludmila a Josef Němečkovi
Společenství Zlín - Otrokovice
 

5.2. Neratovské poutní slavnosti
Neratov: Program 5 dní trvajících poutních slavností v Neratově (na Rychnovsku) je vyplněn bohatým duchovním a kulturním programem. Slavnosti pořádá sdružení Neratov, které pečuje o bývalé vězně a drogově závislé. Zahajovací mši celebroval 15.8. večer emeritní arcibiskup z Hradce Králové Karel Otčenášek v kostele Nanebevzetí Panny Marie. Poté mohli zájemci shlédnout dětské divadelní představení "Rybář a duše".
  
Kromě pravidelných mší od 18.00 hodin a adorací nabízeli pořadatelé také koncerty dětského souboru zobcových fléten Arci tibia - 17.8. v 16.30 hodin, Karla Diepolda a hostu - 17.8. od 19.30 hodin nebo Slávka Klecandra - 19.8. ve 14.00 hodin.
Poslední bohoslužba Neratovských poutních slavností se uskutečnil v neděli 19. srpna od 10.00 hodin.
Zmíněný program se konal ve zřícenině kostela Nanebevzetí Panny Marie, který byl zničen v roce 1945. V posledních letech probíhají akce na záchranu pozůstatku této mimořádné barokní památky, která byla vystavena v 1. třetině 18. století - zřejmě podle plánu slavného stavitele G.B. Alliprandiho.

5.3. Pohádkový hrad aneb o kohoutkovi a slepičce
Junácké středisko Brumov-Bylnice
ve spolupráci
se Salesiánskými spolupracovníky ACS
Vás všechny srdečně zvou
dne 9. září 2001 od 14.00 do 18.00
na brumovský hrad.
Rád bych se s Vámi podělil o zkušenost, která jistě není ojedinělá a mnozí z nás ji zažívají dnes a denně. Představte si, že si umanete uskutečnění nějaké akce o jejíž hodnotě jste bytostně přesvědčeni. Postupem času, jak se blíží termín, vás fůra starostí spojených s organizací začínají zasypávat. Bude dostatek schopných lidí, přijdou všichni, kteří slíbili pomoci? Nejistá otázka peněz, sponzorů - to je vždy velká neznámá. A když už se podaří vyřídit i formality s příslušnými úřady nastane největší nejistota ze všech: počasí, jak asi bude??? To letošní již delší dobu napovídalo všelico, jenom nic pozitivního. A tak posledních pár dnů před uskutečněním tak dlouho připravované a organizačně poměrně náročné akce byly nervy řádně propruženy. Nepovzbudí ani několik jedinců s tím svým neustálým "zrušte to!".
To jsou, řekl bych, právě ony okamžiky, kdy si člověk připadá úplně bezradný. Můžeme udělat pro věc všechno, co je v našich (lidských) silách, ale i kdybychom se rozkrájeli, konečný úspěch akce není v našich rukách. Ano, to jsou ty okamžiky ke kterým nutně musíme dospět, abychom pochopili, že úspěch jakéhokoliv snažení je vždy jenom pouze na Bohu. On je ten, který tvoří a koná. Jak se říká: "Marné lidské namáhání bez Božího požehnání". On, jestli chce, dokáže udělat skvělou věc i tehdy, když se zdá z lidského pohledu v mnohem nedotažená, nepřipravená. A stejně tak sebezajištěnější akce nemusí přinést očekávaný výsledek. Učíme se celý život a pocit závislosti na Bohu je tou nejlepší školou pokory.
Nejinak tomu bylo při našem již druhém ročníku akce Pohádkový hrad u nás v Brumově-Bylnici, kterou spolupořádají místní skauti. Již vloni se ukázalo a prověřilo, že je to spolupráce navýsost plodná, ale taktéž bylo zřejmé, že nebude lehké obhájit loňskou, značně vysoko postavenou laťku. Můžeme však říct, že díky Bohu se nám toto snad podařilo i tento rok. Průběh celého odpoledne se v mnohém podobal tomu loňskému ( viz. zpravodaj č. 56/16.10.2000), jenom tématicky byl nový a to "O kohoutkovi a slepičce." A tak se děti tentokrát vžívaly do role slepičky, která zachraňuje kohoutka a navštěvovaly stanoviště, kde například hledaly zrní, mlátily obilí, mlely zrno, šily u švadlenky, krmily kravičku či uprosily mráček o vodu, a také navštívily prasátko, studánku, lípu a samotného kohoutka. Odměnou jim byla, kromě spousta sladkostí, projížďka na koních, pohled na okolí hradu z 20 m vysoké plošiny, střelba ze vzduchovek a spousta dalších atrakcí. Myslím si, že děti si skutečně přišly na své a také o tom svědčily jejich rozzářené očka. Také rodiče nepřišli zkrátka, neboť pro ně byl připraven doprovodný program s mluveným slovem a živou hudbou v country stylu, která si dala pracovní název " Sešli se", protože tak tomu bylo i ve skutečnosti.
Rád bych na tomto místě poděkoval. Jak už všem skautům, tak i spolupracovníkům z našeho místního společenství Vsetím - Brumov, jmenovitě alespoň Jožkovi Scharfovi, který má od Boha velký dar slova, rodině Vaňků ze Šťudlova a nesmím zapomenout na obětavou službu "Čendy" Křenka. Zvláště bych chtěl poděkovat manželům Bučkovým ze Strážnice, kteří přispěli svým nemalým dílem přesto, že právě v rodině prožívali velmi těžké období s těžce nemocnou babičkou...
Jak jsem řekl již v úvodu, i když se zdálo, že z Pohádkového hradu nic nebude kvůli nepřízni počasí, přesto se uskutečnila mimořádně zdařilá akce, kterou prošlo přes 600 dětí a celkem asi 1500 lidí. Nezbývá, než říci Bohu díky.
Jan Šerý ACS

 
5.4. Sliby v CSFmn
Vývoj naší ratolístky na košatém stromě salesiánské rodiny utěšeně pokračuje. V sobotu 15. 9. jsme byli svědky obnovení evangelních slibů a slibu kontemplace Jiřiny Němcové v FCSmn. Stalo se tak v kapucínském klášteře v Praze na Hradčanech (Loreta) v závěru exercicií, které FCSmn pořádá. Na ten slavný den jsme se připravili i "pouští", kde jsme se snažili nechat se nalézt od Boha. Sliby Jiřina skládala do rukou Andrey Fraga a jako svědkové se podepsali její maminka a Radek Malotín, ACS. Mši svatou celebroval P. provinciál Jan Komárek a koncelebroval P. Janko Ihnát. Celou tu slávu výtečně podpořila kapela dětí a mládeže z Prahy-Lhotky pod "taktovkou" Boženky Šárkové. Božence a kapele tímto ještě jednou skládáme hlubokou poklonu. Kostel byl plný spolupracovníků a ti si samozřejmě nenechali ujít ani následující oslavu s bohatým občerstvením v refektáři kláštera, kde bylo veselo tak, jak je u salesiánské rodiny zvykem.
Děkujeme Bohu za krásný den i za exercicie a hlavně za to, že si volá stále nové následovníky (ice). Modleme se za Jiřinu tak jako ona i členky fraternity na Colle don Bosco podporují svými modlitbami nás. Ať jim Bůh žehná!


5.5. Společná akce společenství Praha-střed Cisterciácký klášter v Oseku:
 
27 - 30. září 2001
"Když se takhle při kázání některého z věřících zeptám: chceš se dostat do nebe? Tak horlivě přikyvuje, to že teda by byl rád. Když se ho ale zeptám, chceš být svatý? Tak to začne kroutit hlavou: já, no to ne, na to se nehodím, na to nemám, přeci někdo jiný. Jenže, jedno bez druhého nejde. Chceš-li se dostat do nebe, tak musíš usilovat o to, aby si se stal svatým."
Tohle tedy bylo také, mimo jiné, obsahem kázání německého opata Bernarda v cisterciáckém klášteře v Oseku při slavnostní mši sv. Václava, kterého se zúčastnilo společenství z Prahy-střed. Aby se přidalo na slavnostnosti, nebo spíše, aby někdo alespoň něčemu rozuměl, tak byla sloužena hned ve třech jazycích. Začátek byl v latině - chvály (konec konců jsme na to někteří zvyklí) a pak se střídala němčina s češtinou. Byla to taková internacionální mše sv., plná slávy.

Do Oseka jsme přijeli už ve čtvrtek večer, protože v pátek bylo díky svátku sv. Václava volno. Nikdo vlastně nevěděl, včetně těch, kteří to organizovali, do čeho jedeme, jedině snad to, že se jedná o klášter. Kromě toho bylo v klášteře ubytováno 50 německých kněží, kteří měli odjet, ale ti se rozhodli, že zde stráví ještě jednu noc. A tak se stalo, že někdo spal sám a jiný zase s 5ti, 10ti, 15ti možná i s 20ti dalšími. Někde bylo zimo, jinde zase vedro. Někdo měl slamník moc měkký, jiný zase moc tvrdý. Prostě každý měl něco a někdo o něco víc. Ale klášter je vskutku rozlehlý, v některé části jsou dokonce i dvě patra a tak jsem se vešli všichni v pohodě.
 V pátek po slavnostní mši sv. jsem jeli do nedaleké Krupky (cca 20 km) na oběd. Proč zrovna tam? No protože byl svátek sv. Václava a v tomto městečku byla hospoda U sv. Václava, tak proto. Ale i když možná taky proto, že kuchař, který vaří v klášteře je zrovna ve výpovědi a dnes se mu vařit nechtělo, tak proto. Ale je tu ještě jeden důvod a sice: kdybychom si řekli v Praze: "Pojďte, půjdeme spolu na oběd," tak by se to asi těžko uskutečnilo, přišlo by nás jenom pár, ale takhle jsme přijeli všichni, nikdo nechtěl zůstat hladový. Postupně jsme zaplnili celou hospodu, však nás taky i s dětmi bylo něco přes šedesát. Dokonce si někteří vyhodili z kopýtka a na závěr si dali zmrzlinový pohár, však byl taky důvod - byla slavnost! Přišli nás také navštívit místní spolupracovníci Růžičkovi a podali nám odborný výklad o okolí a dodali i něco k povzbuzení ducha.
Odpoledne pak proběhlo ve znamení her pro děti i dospělé.
Mnozí si vzali za své kázání otce opata o svatosti a tak místo plánovaného sobotního výletu na Fláje, což je přehrada, kterou budovali někteří spolubratři, jsme měli duchovní program na téma krize duchovního života. Přednášel P. Janko a jako vždy, tak i tentokrát to měl připravené pro každého z nás v písemné formě. Jak tak o tom mluvil, tak jsem si hlouběji uvědomovali, že každý z nás je v nějaké té krizi. Po obědě byla ještě jedna přednáška a pak se o tom ve skupinkách diskutovalo. Shodli jsme se na tom, že všichni se modlí, ale brevíř již pravidelně ne a ani Písmo nepatří mezi pravidelnou četbu. A duchovního rádce jen tak někdo nemá. No máme co dohánět, k svatosti je daleko.
Přišel nás také navštívit P. František Pospíšil z Teplic a vyprávěl nám mnoho zajímavého o životě svém, salesiánů i o oseckém klášteře a panu opatovi.
Už si přesně nevzpomínám jestli to byla nevěsta, nebo nevěstka nebo jen tak nějaká obyčejná dívka, která prosila Pannu Marii: "Ty, která jsi počala ač jsi nezhřešila, dej ať nepočnu, i když zhřeším.?", tak to byl jeden z prvních vtipů, kterým jsme zahájili sobotní večer. A nebyl to jen Janko, kdo takto hýřil vtipem. Shlédli jsme také divadelní představení Rabiňákových, určené pro silnější nátury. Děti se pak ještě vydaly na krátkou noční stezku odvahy k soše světce s lebkou v ruce do altánu v zahradě. Pak nám Hanka Rechnerová vrazila do rukou nějaký list papíru na kterém byly strašně komplikovaně definované věty a člověk z toho měl poznat o jaké přísloví se jedná. Dlouho jsem se nechytal, ještě jsem ani nedočetl větu a už kdosi vykřikoval o co se jedná. Teprve u 13. se mi to podařilo a to jen díky tomu, že jsem pár předchozích vět přeskočil, abych měl dost času na zamyšlenou. Byla u toho docela legrace. Mezi tím jsme popíjeli víno a zpívali koledy. Pak se přešlo na závažnější téma to nám vydrželo až do půlnoci. Mezi tím, už někteří odpadli, nevím jestli to bylo vínem a nebo proto, že se nechytali. Nic méně to byla pěkná, nikým neorganizovaná diskuse.
V neděli jsme se po mši sv. rozloučili s pane opatem - udělal na nás velký dojem, zvláště tím, jak se při mši věnoval dětem a jak s každým přátelsky pohovořil při pozdravní pokoje. Pak následoval společný oběd a po něm už postupný ústup domů. Někdo šel ještě s průvodcem na prohlídku areálu, jiní pak ještě na přehradu Fláje, ale většina již přímo domů.
Až budete plánovat nějakou akci, naplánujte jí v Oseku - stojí to za to!
Za společenství Praha střed zapsal Vojtěch Tošovský

P.S.: Skutečně, organizaci se do Oseku učit nejezděte! Ale kampak na salesiány s chaosem, že? Takový se asi ještě nenarodil, aby je v něm překonal. Ostatně Růžičkovi už vám vysvětlí, že to je výchova Ducha svatého (viz též Jankův úvodník výše).
Pokud však chcete zažít skutečně rodinného ducha (jak o něm pořád a pořád hlavně mluvíme), vidět, co znamená univerzalita církve (když vedle Jeho milosti pana opata ministrují bezdomovci, bývalí vězni, apod., když s jeho ctěnou berlou si u oltáře hrají děti, když staří lidé české i německé národnosti se s opatem modlí chvály v latině), pak jste v Oseku na správném místě. A to tam ještě zažijete úžasné slavení liturgie, kdy účastníci jsou s celebrantem opravdu spojeni - např. jeho otázkami na bolest nohy, apod. při pozdravení pokoje, tím, že děti jsou velkou část mše svaté u něj nebo on u nich. Vidět, s jakou pokorou a radostí si pan opat dává od dětí dělat křížek, je čistá radost. A jeho "italský" (přestože je Němec) styl kázání jdoucí na dřeň vás také vyburcuje. Jedna taková liturgie vám dá tolik jako celé exercicie. A když se ještě od okolí dovíte, co má za sebou za protivenství a křivdy, že je v klášteře sám, že ho od okolí dělí jazyková bariéra, a že i tak pořád věrně vytrvává na svém místě, těžko bychom hledali lepší příklad víry a věrnosti. Ve světle toho se najednou problémy s obědem a organizací zdají strašně směšné a nicotné. Smekáme před ním a přejeme mu (i nám všem), aby ještě dlouho na svém místě vytrval.
Irena Pilíková
5.6. Týden, kdy bylo otevřeno nebe aneb Manželská setkání 2001
Milí přátelé,
s obrovskou radostí v srdci oznamujeme, že od soboty 30.6. do soboty 7.7. 2001 proběhl kurs Manželských setkání pořádaný ve Stráži pod Ralskem. Tento kurs byl již po deváté pořádán pod hlavičkou občanského sdružení - Centrum pro rodinu Liberec, ale jeho skutečným režisérem byl Duch Svatý. Nad pořádáním tohoto kursu viselo mnoho otazníků a kursu se účastnilo jen 84 účastníků, z toho 20 manželských párů, 31 dětí, 10 pečovatelů, tři kněží a v porovnání s jinými kursy, byl tedy kursem malým. Jeho průběh vzal do svých božských rukou organizátor tak mocný, že se nám účastníkům tento týden stal hlubokým zážitkem.
Co znamená v lidském životě jeden týden či jedna vteřina, to ať si každý odpoví sám, ale pro nás, účastníky kursu, byl tento prázdninový čas požehnanou dobou, kterou nikdo z nás nemohl využít lépe. Boží láska dávala tím, že brala, a to především neodpuštění, sebelítost, tvrdost, nedostatek sebedůvěry a další projevy nemocných srdcí. Za jediný zlomkem vteřiny byly životy mnohých z nás, na základě lidské pokory, prozářeny novým světlem a po celý pobyt jsme cítili nádhernou Boží přítomnost a snad nejlépe tuto skutečnost vystihuje konstatování: " Manželská setkání 2001 ve Stráži pod Ralskem bylo místem, kde nebe bylo dokořán".
Někteří lidé možná řeknou, že žádná Manželská setkání nepotřebují, neboť jsou se svým partnerským vztahem celkem spokojeni. Slyšel jsem i názor, že na těchto Manželských setkání se láska vyznává na povel. Musím uznat, že mě nejvíce rozesmál názor jedné nezúčastněné ženy, která suše konstatovala: " Manželská setkání jsou jen pro slabochy". My lidé však často podléháme falešnému pocitu dokonalosti, a to v rovině lidských vztahů i v rovině duchovní. Jsme příliš zahleděni do svých pravd, názorů, přesvědčení a pocitů a nemáme chuť ani odvahu se podívat pravdě do očí. Co k této odvaze potřebujeme, je jen "obyčejná" lidská pokora.
V praxi tak náš manželský život vypadá, jako když se na mělčině náhodně potulují dvě lodičky jedna se jmenuje ON a jedna ONA. Někdy má pocit ON, že je na cestě od pobřeží dále, jindy zase ONA. Ve skutečnosti obě lodičky se pohybují jen podél pobřeží, často dřou o dno a vesla bezmocně plácají do mělké vody. ON i ONA mají pocit, že se něco děje. ON i ONA se ve směru kam plout shodnou jen náhodně, neboť přes hukot vln se jen těžko slyší. Jejich setkání jsou do jisté míry též jen náhodná. Toto platí nejen na náš manželský život, ale i život duchovní.
Co to jsou tedy kursy Manželských setkání? Je to cesta a hlavně návod, jak ze dvou lodiček přestoupit na jednu loď společnou, kterou nazýváme partnerským vztahem, manželstvím.
Ráno, šestý den Manželských setkání, když jsem se modlil a rozjímal v kapli, jsem ve svém nitru uviděl tento následující obraz: Se svojí ženou Ivou jsme seděli spolu na jedné lodi. Já jako muž byl u vesel a vesloval mocnými záběry na hlubinu za láskyplným hlasem. Iva seděla na zádi lodi a vzájemně jsme si hleděli do očí. Protože příď lodi směřovala k hlasu a já byl ke směru jízdy zády, tak jsem vlastně na cestu neviděl. Na cestu ovšem viděla Iva, a tak jsme se vyhýbali všemu nebezpečí zrádných útesů. Když jsem se cítil unaven, lehl jsem si do jejího klína a ona mě hladila po vlasech a já sbíral síly na další veslování. Díky této vzájemné pomoci se naše cesta stala bezpečnější. Společně jsme pluli na hlubinu. Na této hlubině jsme již zcela spočívali nejen v sobě, ale především v Bohu.
Naší společnou lodí je svátost manželství.
Našimi vesly je hluboká pokora před Boží tváří.
Naším cílem není zahynout na mělčině, ale dospět na hlubinu k Bohu.
Oči ženy jsou schopny vidět všechny potřeby, ale i nástrahy zrádných útesů.
Ruce ženy jsou našim lékem a její klín i našim lidským bezpečím.
Oči muže hledí nejen na cestu zpět, ale hlavně ženě do očí.
Díky pozornému sluchu je muž schopen nasměrovat manželství ke správnému cíli.
Díky svým pažím je muž schopen poskytnout oporu a darovat ženě bezpečí.
Jedním tělem se v manželství stáváme, čím více se k sobě navzájem blížíme.
Hlubina Ducha Svatého je manželům skutečným bezpečím.
Na této cestě nás svou láskou a obětí Ježíš Kristus provází.
Cílem je konečné manželské splynutí - AGAPÉ - úplné spočinutí v Bohu.
Bezpečnou plavbu vyprošují
František a Iva Růžičkovi
5.7. Akce: 14-ti denní putování kolovratských rowerů (včetně několika dětí ACS)

Název obrázku: "Chytání signálu na vrcholu Polonin"
Autor: Vojtěch Ovečka


6. OSOBNÍ ZPRÁVY

Zpět nahoru na obsah.
S radostí vám oznamujeme, že dne 14.7.2001 se nám narodil synáček Jakub. Když se narodil, měřil 52 cm a vážil 3,30 kg.
Jana, Pavel a děti Lexmaulovi
Dovolujeme si vám oznámit, že se nám 9.9.2001 ráno v 06.40 narodil syn Vítek. Váha 3,80 kg, 51 cm.
Barabášovi z Rychnova nad Kněžnou
S radostí oznamujeme narození synka Lukáše 17.8.2001 (pro dámy: 3,68×49).
Semerádovi
Pešatovi zdraví z Loužnice a sdělují všem nové telefonní číslo: 0428/385428.


7. ÚMYSL MODLITBY

Zpět nahoru na obsah.
Obecný:
Konkrétní:
Modlíme se od 29.8.2001 novénu k P. Ignáci Stuchlému.
Děkují Jandáčkovi
Kdo jste se připojili k našim modlitbám, vytrvejte!
Po 28 dnech Ondra promluvil, pohybuje se, začíná číst text, některé lidi poznává, některé ne. Propadává depresím.
Podle vyjádření doktorů ještě není vyhráno, nelze určit konečné důsledky.
Modlíme se stále modlitbu z novény k donu Stuchlému, přidáváme prosbu za Alžbětku, oběti americké tragédie a mír ve světě.
Za společenství Náchodsko Hana a Milan Jandáčkovi (23.9.2001)
Ondra byl předán do domácího ošetřování, v té době znovuprožíval zhruba svůj věk okolo 4. - 5. roku.V domácím prostředí se však rychle začal zotavovat a rozpomínat se na své sourozence, které dosud nepoznával. Dnes, 14.10.2001 byl poprvé na večerní mši sv. Když jsme ho po mši před kostelem oslovili, nepoznal nás, ale po tom, kdy mu rodiče připomenuli některé stěžejní momenty z našeho vzájemného vztahu, vyslovil naše příjmení. Máme radost, prožívejte ji s námi a ještě vytrvejte.
Děkují Jandáčkovi (14.10.2001)


Zprávy ze salesiánské rodiny

Zpět nahoru na obsah.

Z Vnitřních zpráv SDB:

*** Jáhenské svěcení v Olomouci
V sobotu 22. června 2001 udělil pomocný biskup olomoucký Josef Hrdlička jáhenské svěcení 5 diecézním kandidátům (mezi nimiž byl i Jiří Kopřiva, bratr našeho spolubratra Vladimíra), 1 salvatoriánovi a 8 našim spolubratřím (Petru Cvrkalovi, Maxmiliánu Dřímalovi, Vítu Forbelskému, Pavlu Hanáčkovi, Petru Matulovi, Marku Sklenářovi, Jaroslavu Vracovskému a Jaromíru Zádrapovi). V databázi dosud žijících salesiánů se jedná vedle data 29. 11. 1997 o výjimečný počet svěcenců v témž dni. Na celém svěcení byl znát 2,5hodinový nácvik z předcházejícího dne, takže secvičené sestavy byly takřka dokonalé. Zaplněnou katedrálu sv. Václava vedle ochoty mladých mužů "Jsem připraven!" povzbudila slova otce biskupa, který svou promluvu začínal upozorněním na průběh oprav olomouckého dómu, kde dochází k upevňování uvolněných kamenů, jejich čištění a obnově. Totéž je úkolem církve, která je Božím chrámem. Služba nových jáhnů má k této obnově přispět. Homilie pak zpřítomnila slyšené Boží slovo, zejména rozhovor Ježíše s Petrem na břehu Genezareta, a byla zakončena slovy pontifikálu, která kandidátům svěcení připomněla jejich poslání a úkoly. Pak už následoval obvyklý obřad svěcení: "Ano" mladých mužů k jáhenským úkolům - slib poslušnosti ordinářům - litanie k našim nebeským přátelům, kde byli mj. vyjmenováni salesiánští světci a křestní patroni svěcenců - tiché vkládání biskupových rukou - konsekrační modlitba - obléknutí štóly a dalmatiky - předání evangeliáře: "Přijmi Kristovo evangelium, věř..., žij... a uč..." - pozdravení pokoje s biskupem a jáhny.
Na závěr poděkoval světiteli za naše spolubratry Jaromír Zádrapa a předal mu v "předvečer" slavnosti sv. Jana Křtitele bulharskou ikonu tohoto světce.
Velký dík patří také představeným semináře, kteří umožnili přátelské posezení při slavnostním obědě nejen pro jáhny, ale i pro rodiče a příbuzné našich svěcených spolubratří.
Díky Bohu za povolání, která nechal vyrůst a která máme my všichni i nadále zalévat.

*** Jabok
Jabok právě vstupuje do 9. roku své výuky. Za dobu jeho působení lze pozorovat vyhraňování zásadní otázky, kterou se musí stále zabývat, totiž jaký je vztah mezi dvěma složkami jeho programu, mezi sociální prací a pedagogikou na jedné straně a teologií a vírou na druhé, jak tyto složky spolu souvisejí.
Odpověď na tuto otázku se stává stále naléhavější, protože se znovu klade otázka, jaké je poslání a jaká má být podoba života církve v moderní sekulární a pluralitní společnosti, a tedy i ve společnosti České republiky. V dnešní složité společenské situaci, podobné jako v době Dona Boska, narůstají síly vně i uvnitř církve, které se snaží církev ze společnosti vytlačit a vykázat ji do soukromé sféry individuální zbožnosti.
Jabok svým programem a působením prosazuje místo církve uvnitř společnosti, nikoli vně. Proto se angažuje v řešení problémů a konfliktů ve společnosti. U lidí, stojících uprostřed nich, hledá i poučení při hledání pravdy a spravedlnosti - nepředstírá, že teologie a církev má už předem odpovědi na všechny otázky člověka a společnosti.
Teologická reflexe víry spojená s životem z víry nebo obecněji duchovních hodnot je základem pro sociální angažovanost, není luxusem, který by si měli soukromě pěstovat někteří výjimeční jedinci. Zásadní otevřenost Jaboku pro lidi jiných vyznání nebo bez vyznání nic nemění na této orientaci k víře a duchovním hodnotám; často jsou to právě oni, kteří tento rozměr školy zvláště oceňují a kteří usilují, aby v Jaboku mohli studovat, i když sociální pedagogiku bez teologie by mohli studovat i na jiných školách s vynaložením menšího úsilí.
Vzhledem k salesiánskému poslání jde totiž v Jaboku nejen o předávání nezbytných informací a dovedností, nýbrž o formaci lidí sdílením života. "Jabok se nestuduje, ale žije," řekl poněkud nadneseně jeden ze studentů. Přesnější by bylo "Jabok se nejen studuje, ale také žije." Pro tuto náročnou angažovanost hledá Jabok další odhodlané pracovníky, zejména z řad salesiánů.
Jabok má za sebou 8 let výuky - během této doby jím prošlo (včetně současných 130 studujících 2. až 4. ročníku) na 500 studujících denního studia a 200 studujících dálkového studia, před nimi nedozírná řada dálkových studentů "malé teologie". Zatím 210 studentů dokončilo úspěšně studium složením závěrečné zkoušky-absolutoria. Do letošního prvního ročníku, který začíná své studium 3. září 2001, nastoupí asi 65 studentů denních a asi 35 dálkových.
V roce 2001 absolvovalo v lednu 34 studujících, jejich diplomní práce byly uvedeny ve VZ 2/2001. V červnu v náhradním termínu absolvovalo 16 studujících denního studia a 7 dálkového.

*** Oznamujeme, že po dohodě mezi provinciálem a příslušným biskupem byl s platností od 1.10.2001 ustanoven P. Josef Glogar vojenským kaplanem v Armádě ČR.

*** Dekretem ze dne 27. června 2001, podepsaným Hlavním představeným Donem Juanem E. Vecchim a Generálním sekretářem Donem Francescem Maraccanim, byl kanonicky zavřen dům "Sv. Jana Boska" v Praze (tedy komunita Praha - provincie) a přeneseno provinciální sídlo do domu "Sv. Terezie od Dítěte Ježíše" v Praze - Kobylisích.

*** 27.8.2001 převzal službu ředitele komunity Kazanlak P. Jiří Svoboda po P. Petru Němcovi. P. Petr Němec se stal vikářem komunity Kazanlak po P. Antonínu Komanovi.

*** Úmrtí P. Tomáše Kudely
Z vůle Všemohoucího Pána byl povolán na věčnost jeho věrný služebník a náš spolubratr P. TOMÁŠ KUDELA. Narodil se 30. 6. 1917 v Uherském Brodě-Těšově. Pocházel z rolnické rodiny, měl tři sourozence. V roce 1930 nastoupil jako student do salesiánského ústavu ve Fryštáku. Rok noviciátu prožil na Slovensku v Hronském Sv. Beňadiku. Gymnázium s maturitou dokončil v Ostravě. V roce 1938 se stal salesiánským vychovatelem mládeže. Teologická studia konal v Oseku u Duchcova, kde byl 20.6.1948 litoměřickým biskupem Mons. Štěpánem Trochtou vysvěcen na kněze.
Od roku 1948 působil jako ekonom salesiánského filosofického studentátu v Přestavlkách u Přerova. V roce 1950 byl internován - nejdříve v Oseku u Duchcova, později v Želivě. V roce 1954 byl propuštěn na svobodu. Pracoval jako zemědělský pomocník v rodném Těšově až do roku 1958, dalších osm let byl zaměstnancem ČSD v Otrokovicích. Poslední civilní zaměstnání našel u zlínských Pozemních staveb jako skladník.
Během dalších let se stal výpomocným knězem v duchovní správě. Nejdříve v Otrokovicích (1969 - 73), pak v Luhačovicích (1973 - 78) a nakonec ve Starém Městě u Uherského Hradiště, kde trávil léta odpočinku.
Otec Tomáš byl velmi pracovitý. Byl klidný, ale vytrvalý v každé započaté práci. Nebyl velikým řečníkem; byl praktický v řeči i v denním životě. Na svém posledním působišti ve Starém Městě zařídil opravu fasády i interiéru kostela, opravu kaple a velkou úpravu hřbitova. Z farní pastorace odešel před šesti lety pro pokročilou sklerózu.
Zemřel v pondělí 24. září 2001 ve věku 84 let.
Rozloučili jsme se s ním mší svatou v kostele Sv. Jana Křtitele farnosti Újezdec u Uherského Brodu ve čtvrtek 27. září 2001 v 1100 hodin.
Pohřben byl na místním hřbitově. Tím klesl počet členů naší provincie na 189.

*** Zemřel P. Karel Divoš
V neděli 24. června 2001 kolem 4. hodiny zemřel v požehnaném věku 87 let v nemocnici Milosrdných bratří ve Vizovicích po těžké nemoci P. Karel Divoš. Narodil se 28.1.1914 v Bylnici. Jeho otec byl rolníkem, matka zůstala v domácnosti. Měl 6 sourozenců. S dílem Dona Boska se seznámil v roce 1927 prostřednictvím tehdejšího salesiánského klerika Štěpána Trochty, který navštívil v Bylnici své příbuzné. Místem jeho noviciátu, který ukončil složením časných slibů v roce 1934, byl Hronský Svätý Beňadik. Věčné sliby složil v roce 1939 v Ostravě. Kněžské svěcení přijal v Brně od olomouckého světícího biskupa Mons. Stanislava Zely v roce 1944. Působil většinou ve funkci školního rádce v Praze, v Pardubicích a ve Fryštáku během let 1944 - 1950. V noci z 13. na 14. dubna 1950 byl internován v Oseku u Duchcova, později v Želivě. Koncem toho roku nastoupil vojenskou službu u "pomocných technických praporů" na Libavé a na Sázavě u Přibyslavi. V pozdějších letech žil v soukromí u příbuzných ve Svatém Štěpánu.
S otcem Karlem jsme se rozloučili mší svatou 29. června 2001 v 1100 ve farním kostele sv. Cyrila a Metoděje v Bratřejově.

*** Nový salesiánský biskup pro Vietnam
Papež Jan Pavel II. jmenoval salesiána Josefa Hoáng Van Tiem novým biskupem v Bui Chu. Nový biskup je profesorem morální teologie v semináři v Hanoi. Narodil se roku 1938 a první sliby složil roku 1962 v Saigonu. Studia vykonal v Cremisanu ve Svaté zemi, kde obdržel licenciát z teologie a v roce 1973 přijal kněžské svěcení. Když se vrátil do své provincie, byl tři roky provinciálním ekonomem a 18 let ředitelem. Mluví vietnamsky, anglicky, francouzsky a italsky. Ve své apoštolské práci je vážený pro svůj velký misionářský zápal, prostotu a disponibilitu vůči všem. Tímto jmenováním vzrostl počet salesiánských biskupů ve světě na 106.

Ze života FMA:

*** Věčné sliby sester salesiánek
(Tiskové středisko České biskupské konference, 5.10.2001)
Brno: Věčné sliby v Kongregaci Dcer Panny Marie Pomocnice složí tyto řeholnice: Helena Kotásková, Olga Landrová, Eva Liškutínová, Michaela Pitterová a Janina Sachová. Slavnost se uskuteční v sobotu 6. října při bohoslužbě od 15.00 hodin v kostele v Brně-Žabovřeskách.
*** V Polsku v Czenstochowe se konalo setkání juniorek. Sr. Matilde vybídla k trojímu: nebát se usmívat, dívat se do očí a dělat malé krůčky jako mravenec.
*** Co oslovilo během duchovních cvičení s Donem Buccellatem v Hradci Králové: "Jestliže je lékař nemocný, může lépe pochopit nemocného člověka.", "Opak lásky není zlost nebo závist, ale lhostejnost.", "Co dává duši uspokojení? Jít na hloubku věcí! Ne dělat hodně věcí, vědět hodně věcí...", "Je čas oživit oheň - a přijde jaro.", "Nechat Boží slovo ať přeorává mé srdce.", "Bůh chce naše štěstí."

Ze života SHM:

Byla vydána výroční zpráva SHM za rok 2000. Z ní uvádíme:
SHM vzniklo v roce 1992. SHM je od roku 1994 členem Federace PGSE (Polisportive Giovanili Salesiane Europee, evropské sportovní salesiánské mládežnižnické organizace). Do začátku roku 1997 vzniklo 6 klubů. 25.1.1997 se konalo první zasedání Národní rady SHM, na němž byl zvolen prezidentem SHM Mgr. Lukáš Zrzavý. Během roku 1997 vznikly další 4 kluby, 1998 6, 1999 7, 2000 3. Od ledna 1999 je duchovním rádcem SHM P. Pavel Pešata. Od 2.6.1999 jsou Ministerstvem vnitra registrovány nové Stanovy SHM. Hlavní změnou je přesun ústředí z Pardubic do Prahy. Uvádíme některé z členů Předsednictva Národní rady SHM v roce 2000:
V průběhu letních prázdnin pořádalo SHM celkem 116 táborů a chaloupek. SHM mělo k 31.12.2000 celkem 2.049 členů (1.165 do 15 let, 323 15-18 let, 398 18-26 let, 163 nad 26 let).


Vybrali jsme z tisku:

Zpět nahoru na obsah.

Název: Škola, kostel, hřiště a domov se vejdou pod jednu střechu

Zdroj: Plzeňský deník Datum vydání: 22.6.2001
Autor: KATEŘINA CHEJLAVOVÁ Rubrika: Lokální, Strana: 15
Podtitulek: POSLÁNÍ/ "Je tu dobrý pingpongový stůl a fajn lidi," říkají o středisku děti.
PLZEŇ - "No je to hustý," vyhrkla na mě s převahou čtrnáctiletá Magda. Pak při pohledu na můj nechápavý výraz zvolila vlídnější tón a vysvětlila mi, že to znamená, že je to v Salesiánském středisku mládeže v Plzni-Lobzích prostě bezvadné. O něm byla totiž řeč. Sedíme v nealko baru a pár dětí mi vypráví, co všechno se tu děje. Ostatní se zcela nerušeně věnují svým vlastním aktivitám. Sem tam se kolem nás prořítí skupinka kluků, občas je nutné dobře napínat uši.
Z ulice do místa s divným jménem Do oratoře, jak salesiáni nazývají odpolední projekt pro věkovou skupinu do 15 let, i do večerního klubu pro teenagery chodí zejména děti a mladí z okolního sídliště, ale i vzdálenějších čtvrtí. Vystřídá se jich tu v týdnu kolem osmdesáti. Výjimkou nejsou děti z nefunkčních rodin, se školními a výchovnými problémy. Hlavně ti starší se pohybují v prostředí, odkud není daleko k záškoláctví, alkoholu, drogám. "Může přijít kdokoli, požadujeme pouze dodržování vnitřního řádu. Děti tu mají k dispozici různé stolní hry, šipky, kulečník nebo fotbal, starší mohou využívat posilovnu, baví se prostě po svém. Jde především o to, aby měli kam jít. Tím se asi nejvíc lišíme od podobných zařízení. Ta nabízejí většinou specializované programy, s nimiž se právě tahle skupina dětí často míjí. Vyžadují totiž pravidelnost, platí se tu nějaké poplatky a podobně," vysvětluje salesián Míla Kuchta.
Od kulečníku k přátelství
V oratoři i v klubu je neustále někdo k dispozici. "Střídáme se tu my a hlavně řada dobrovolníků a mladých lidí, z nichž někteří prošli střediskem a teď fungují jako pomocníci. Přímo v oratoři to je asi osm lidí, ale dohromady při všech dalších akcích pomáhá kolem čtyřiceti mladých," vysvětluje Míla. Někdy zatáhnou mladší děti dospělé do svých her, hlavně jde ale o to být jen tak po ruce. "Snažíme se navázat normální přátelské vztahy, nabídnout nějakou alternativu k poflakování po sídlišti. Nejde o to obracet na víru, ale pomoci jim, aby našli sami sebe a svoji cestu," říká salesián. Připomíná, že podle zakladatele řádu Dona Bosca by měla být každá činnost současně školou, kostelem, domovem a hrou. "Je tu všechno levné nebo zadarmo, od kulečníku a posilovny po pití a jídlo v nealko baru, to je asi první důvod, proč sem někteří přijdou. Ale pak sem podle mě chodí hlavně proto, že vědí, že jsme tu pro ně, že nejsou všem lhostejní," uvažuje o tom, co problémovou mládež do církevního zařízení táhne, Petra Němečková, která pracuje ve středisku jako vychovatelka. Někdy je třeba řešit nesrovnalosti červenou kartou a několikadenním zákazem vstupu, naopak projevy přízně mohou být někdy docela překvapující. "Když nám někdo ukradl znak z felicie, přinesli mi o pár dní později kluci jiný s tím, abych se nebál, že to je z jiného sídliště," usmívá se Míla. S mladými muži o tom "pohovořil", znak nicméně nalepil. Kromě vlastního času v oratoři a klubu přicházejí mladí do střediska na různé volně přístupné akce, koncerty, promítání, přednášky, jezdí na víkendové a prázdninové pobyty. "Máme zkušenost, že děcka z oratoře a klubu přijdou spíš na kratší akce, hlavně ti starší o vícedenní organizované programy moc nestojí," říká Míla.
Na rozhraní mezi dvěma
světy Na většinu víkendových a letních akcí tak jezdí především druhá velká skupina dětí, které do střediska chodí - členové zájmových kroužků a věřící mládež. "Do kroužků je zapsáno asi 200 dětí. Vedou je dobrovolníci, kteří mají snahu děti nejen něco naučit, ale být s nimi v osobním kontaktu," říká Petra Němečková. Příležitostí k tomu je spousta. Na Vánoce a o jarních prázdninách se jezdí na lyže, na jaře třeba na brigády do chotěšovského kláštera, o víkendech na tematické pobyty. Letos v létě čeká "salesiánské děti" pět menších táborů, týden na vodě, na kolech nebo puťák po horách. "Dá se říct, že věřící děti a děcka z klubu a oratoře tvoří dvě samostatné party a až tak moc se nestýkají, ale jsou mezi nimi takoví styční důstojníci, kteří pronikají do obou částí," přemýšlí jednadvacetiletý student Lukáš Kutek. Před sedmi lety patřil mezi jednu z prvních generací, s nimiž plzeňští salesiáni začali pracovat. Z účastníka akcí "přerostl" v jejich organizátora. "Musím říct, že role pomocníka mi vyhovuje možná víc. Je to sice rozhodně psychicky náročnější, ale je tu výborná parta, takže to není ani tak práce jako zábava. Vždycky si tu odpočinu od školy," konstatuje Lukáš. Podle Míly Kuchty je střetávání věřících a nevěřících dětí a mladých lidí z různého rodinného zázemí prospěšné pro obě strany. "Musejí se zamyslet nad svými hodnotami, udělat si názor na jiný životní styl, srovnat se s tím, že určitá část jejich vrstevníků vnímá věci jinak. Vyžaduje to kus tolerance," dodává Míla. Holky v nealko baru to takhle složitě neřeší. "Mě baví nejvíc ping-pong a hlavolamy. Začala jsem sem chodit s bráchama, ale už tu mám nový kamarády," svěřuje se desetiletá Denisa. "Mě baví všechno, jsou tu skvělí lidi," tvrdí o málo starší Zuzka.

Název: Salesiáni v Lobzích dokončují rozsáhlou přístavbu střediska

Zdroj: Plzeňský deník Datum vydání: 22.6.2001
Autor: KATEŘINA CHEJLAVOVÁ Rubrika: Lokální, Strana: 15
Podtitulek: PROBLÉM/ Na kontě chybí posledních pět milionů
PLZEŇ - Salesiánské středisko mládeže v Lobzích čeká přes léto velké stěhování. Po prázdninách by totiž měla být otevřena další část jeho čtyřpatrové přístavby, s jejíž výstavbou se začalo před dvěma a půl lety. Dokončení posledních prostor a venkovních úprav však zatím vázne na nedostatku finančních prostředků. "V nových prostorách byla už v březnu zprovozněna tři podlaží s klubovnami, kde se scházejí děti v zájmových kroužcích, posilovna a herna pro oratoř a klub. V budoucnu vznikne ve čtvrtém podlaží krizové centrum pro terapeutické pobyty dětí a mladých, kteří se ocitnou ve stavu akutní tísně," říká manažer střediska Karel Ženíšek. Přes prázdniny by podle něj mělo být dokončeno poslední, přízemní podlaží. Vzniknou tu další prostory pro volnočasové aktivity jako nealko bar, knihovna s čítárnou, hudební zkušebna a víceúčelový sál pro kulturní využití a sport. Výstavba střediska si zatím vyžádala 15 milionů korun. Pěti miliony ji podpořilo město Plzeň, významnou měrou přispěly zahraniční i české nadace a církevní organizace, téměř dva miliony věnovali soukromí dárci a sponzoři. "Za tyto dary i veškerou další podporu naší činnosti jsme upřímně vděční. Na splacení a financování posledních úprav bychom ale potřebovali dalších pět milionů, a zjišťujeme, že sehnat poslední peníze je asi nejtěžší. Proto se chceme obrátit s žádostí o pomoc také na plzeňskou veřejnost," říká manažer střediska. Dobrodinci mohou přispět jakoukoli částkou na číslo účtu 75258-831/2700, případně složenkou, kterou najdou vloženou v dnešním TV magazínu, příloze našeho listu. "Žádný dar pro nás není zanedbatelný. Zájemcům rádi poskytneme bližší informace o celém projektu a také pošleme potvrzení v případě, že chtějí uplatnit 15% nárok na slevu z daně," dodává Karel Ženíšek.

Název: Člen salesiánské rodiny přijal svátost kněžství

Zdroj: Noviny Svitavska Datum vydání: 22.9.2001
Rubrika: Lokální Strana: 17
SEBRANICE - V místním historickém kostele svatého Mikuláše se dnes od čtrnácti hodin bude slavit primiční mše svatá. Sloužit ji bude rodák z nedaleké Lubné Zdeněk Kubeš. Tento mladý kněz se vydal na cestu víry v Boha právě v sebranickém salesiánském středisku. Zde se učil pokoře a tříbil svoje životní postoje. Před týdnem přijal v katedrále sv. Ducha v Hradci Králové svátost kněžství. Tu mu udělil královéhradecký biskup mons. Dominik Duka. "Všichni z toho máme velikou radost a jistě s námi stejné pocity sdílejí místní věřící i lidé v širokém okolí," uvedl k události páter Jaroslav Kopecký. V neděli rovněž od čtrnácti hodin bude Zdeněk Kubeš sloužit za přijaté milosti a všechny dobrodince slavnou mši svatou v kapli svaté Anny v rodné vsi Lubné. I zde se očekává důstojná atmosféra a hojná účast věřících.

Název: Věřící přišli poblahopřát svému krajanovi k primici

Zdroj: Noviny Svitavska Datum vydání: 24.9.2001
Rubrika: Lokální Strana: 7
SEBRANICE/LUBNÁ - Víkend byl v obou vsích ve znamení primičních oslav, neboť zde mše sloužil lubenský rodák Zdeněk Kubeš. Ten přijal před týdnem v katedrále sv. Ducha v Hradci Králové z rukou biskupa Dominika Duky svátost kněžství. V historickém kostele sv. Mikuláše, v kapli sv. Anny i na přilehlých prostranstvích se tísnily desítky věřících z širokého okolí, kteří se sjeli, aby vyslechli z úst nově vysvěceného kněze slovo Boží. Primice měla přes ne zrovna nejlepší počasí mimořádně důstojný a slavnostní průběh. Zdeněk Kubeš započal svoji pouť za kněžským povoláním v sebranickém salesiánském středisku, kde čerpal především z myšlenek světce Dona Bosca. Postupně v sobě budoval nezbytné předpoklady pro nelehké poslání a učil se ctít hodnoty tolerance, smíru, pomoci, pracovitosti, pravdy a lásky k lidem. Svými prvními kněžskými vystoupeními prokázal, že je schopen mimořádnou vlídností oslovovat věřící i nevěřící a obohacovat jejich každodenní duchovní život. Stejně tak, že je připraven napomáhat rozvoji salesiánské komunity.

Název: Salesiáni za deset let již pevně zapustili kořeny

Zdroj: Noviny Svitavska Datum vydání: 22.9.2001
Autor: OLDŘICH KOUDELKA Rubrika: Lokální, Strana: 17
Osmého srpna jedenadevadesátého roku přišli do Sebranic nedaleko Poličky v tichosti, ve vší skromnosti a nikým nevítáni první členové komunity salesiánů, aby ve zdejší farnosti pomáhali lidem přijímat Pána Boha a rodinám opravdu žít hlubokým duchovním a kulturně společenským životem. Po deseti letech stojí za to ohlédnout se za jejich dílem, které bez nadsázky obohatilo naši každodenní současnost o hodnoty do přelomových let přijímané pouze okrajově či vůbec ne.
SEBRANICE - Toho letního dne přišlo do venkovských Sebranic osm víru hlásajících lidí: otec Jaroslav Mikeš a otec Pavel Kadlečík, asistent Petr Košák a aspiranti Jára Vracovský, Marek Sklenář, Jan Vacek, Ondřej Vojáček a Vít Forbelský. Byl čtvrtek, půl druhé odpoledne a krásně svítilo sluníčko. Chvíle, na kterou se jen tak nezapomíná. "Zrovna odtud po mnoha letech církevního působení odjížděl lidmi mimořádně oblíbený důstojný pán Josef Landa, kterého jsem střídal, a bylo na něm vidět, že se mu v Sebranicích velice líbilo, že tady měl své dobré známé a především svůj domov. Tak jsem si říkal, jestli to dokážu i já, to, co on tady dokázal, zda nás lidé přijmou vůbec mezi sebe a staneme se jim opravdovou duchovní oporou," zavzpomínal otec Jaroslav Mikeš. Velice záhy po svém příchodu poznali členové salesiánské komunity, že Sebranice mají své zvláštní, nenapodobitelné kouzlo, jsou vesnicí plnou koloritu podhůří Vysočiny, roztroušenou na dvou protilehlých kopcích a jejich historie sahá až do roku 1034. Bylo to místo, které je ihned chytilo za srdce nejen svojí krásou, ale také mnohasetletou vazbou na všestranný církevní život, neboť již ve dvanáctém století obec patřila k tehdy po celém království slavnému litomyšlskému klášteru.
Středisko mládeže
Příchod na Poličsko přesto nebyl nijak cílený. Biskup Karel Otčenášek a představený salesiánů Benno Beneš se počátkem devadesátých let při pracovní schůzce vzájemně domluvili, že by bylo dobré, aby zástupci komunity bydleli a působili někde jako celek a měli svoji malou farnost, o kterou by se s láskou a úctou starali. A protože otec Josef Landa tehdy žádal o výměnu, padlo rozhodnutí právě na uvolněné Sebranice. Skupinka sem přišla z Nového Hrádku, kde tehdy působil vůbec první polistopadový salesiánský aspirantát v České republice. Během krátké doby salesiáni zrekonstruovali objekt více než sto let staré fary, opravili střechu, zrekonstruovali podkrovní prostory, vyměnili dveře a podlahy, stejně jako vybudovali nový rozvod elektřiny. S obrovskou vervou se pustili rovněž do obnovy a modernizace zdejšího historického kostela s ceněným gotickým presbytářem a sakristií. Po počátečních rozpacích jim pochopitelně přitom hojně pomáhali místní farníci a zejména mládež, neboť seznali, že se salesiány přišla do obce živá voda pracovitosti, kultury, víry a mezilidské lásky. A sem kdesi spadají počátky orientace na všestrannou výchovu mladých lidí. "Ruku v ruce s duchovní činností jsme začali organizovat zájmovou činnost, pracovat začalo několik kroužků, například truhlářský, počítačový, výtvarný, ministrantský a hry na kytaru, pořádali jsme pěší i cykloturistické výlety a pustili se do přípravy letních táborů, chaloupek. Později k nám z celých Čech a Moravy začali přicházet kluci do aspirantátu, aby se naučili žít v salesiánské komunitě, našli zde svůj nový domov, případně i celoživotní duchovní poslání" řekl Jaroslav Mikeš.
Studium pro budoucnost
Náplní sebranického aspirantátu je kvalifikované studium jazyků - němčiny, latiny a italštiny, církevních dějin a pedagogiky. Jeho posluchači se rovněž společně modlí, pracují na zvelebování společných prostor i přilehlé zahrady a poznávají, zda právě tento způsob realizace je tím, čím by chtěli naplnit svůj život. "Například současný aspirantát čeká rok intenzívního duchovního života, v němž budou poznávat salesiánskou spiritualitu a vzájemně prohlubovat společný život. Když se rozhodnou, že chtějí jít touto cestou, tak postoupí do pražského noviciátu a vždy k patnáctému srpnu, k slavnosti Nanebevzetí Panny Marie, mohou složit věrnostní slib," uvedl páter Jaroslav Kopecký, člověk, kterého většina našich čtenářů zná z pravidelných promluv na stránkách Novin Svitavska.
Přínos pro obec
Salesiáni si pochvalují, jakým způsobem byli v obci přijati. "Musím říci, že neobvykle pěkně, protože i na jiných místech vznikaly aspirantáty, ale musely brzy skončit, protože farnost nebyla ochotna je přijmout," uvedl otec Kopecký. Komunita úzce spolupracuje se základní školou, místními společenskými organizacemi a hlavně obecním úřadem, a to zejména při citové, estetické a hodnotové výchově mládeže, stejně jako při některých akcích místního Programu obnovy venkova a aktivitách v rámci soutěže Vesnice roku. A netýká se to jen Sebranic, ale i dalších blízkých vesnic, jmenovitě Lubné. Obec jim zase pomohla ze svého rozpočtu opravit kostel a rovněž jeho nejbližší okolí. Společně se školou organizují mikulášské nadílky, besídky, už zmíněné chaloupky, besedy, scénky, koncerty, drakyády, ale i fotbalové turnaje a soutěže ve stolních hrách.
Chaloupky
Tradice letních táborů, chaloupek, sahá vlastně do počátku působení salesiánů v Sebranicích. Letos, s příchodem prázdnin, se děvčata i chlapci opět rozjeli za zábavou i poučením. V Kramolíně u Pelhřimova se uskutečnila indiánská chaloupka pro druháky a třeťáky. V Bořitově v Orlických horách putovaly starší děti se sv. Pavlem po jeho misijních cestách, další skupina se v egyptské chaloupce proměnila na archeology. "Po příjezdu z chaloupek bylo možné pozorovat, jak se spousta jejich účastníků proměnila. Doma na slovo poslechnou, s chutí se zapojují do domácích i jiných prací, ochotně přistupují k modlitbě a vůbec celkově mají větší chuť do života. Víte, dobrý řád, tedy správná hodnotová orientace, se musí opírat o přesná, konkrétní a uskutečnitelná pravidla. Při tom je třeba použít co nejméně slov, aby poselství bylo jasné a zřetelné. Opakovat desetkrát stejný rozkaz nebo zákaz za čtyřiadvacet hodin, je totéž, jako nedát žádný. Dlouhá kázání a napomínání jsou nejlepší cestou k tomu, že děti přestanou rodiče poslouchat," s potěšením konstatoval otec Jaroslav Kopecký.
Desetileté jubileum
Deset let je relativně dlouhá doba. Salesiánům se během ní podařilo v Sebranicích pevně zapustit kořeny a vytvořit nezbytné předpoklady k tomu, aby zdejší lidé chápali víru jako nedílnou součást svého každodenního života, aby hodnoty tolerance, smíru, pomoci, pracovitosti, pravdy a lásky byly lidem vždy vlastní. Krédo salesiánů, které kdysi vyslovil jejich duchovní otec Don Bosco, je ukryto ve větě, že stačí, když jednou strávíš noc pod naší střechou, a už jsi pod ochranným pláštěm Panny Marie. Sebranická komunita v čele s páterem Jaroslavem Kopeckým oslovuje svojí mimořádnou vlídností věřící i nevěřící a každý dobře smýšlející člověk je u nich kdykoliv vítán.

Název: Z myšlenek salesiána Dona Bosca

Zdroj: Noviny Svitavska Datum vydání: 22.9.2001
Autor: Páter Jaroslav Kopecký Rubrika: Lokální, Strana: 17
Mnoho mladých lidí obětuje při svém dospívání velkou část štěstí nějakému krutému idolu, který jim vnucuje naše doba. Je to hloupý předsudek domnívat se, že budoucnost je vyhrazena jen těm, kteří byli obdarováni vlastnostmi, které se považují za nejdůležitější: krásou, inteligencí a bohatstvím. Proti tomu existuje jediný protilék: vnitřní jistota. Tato jistota se může zrodit pouze v rodině. Ekonomická jistota, zaručená společností, je velmi dobrá hodnota, ale nemůže nám dát vnitřní jistotu, ani teplo a citovou vyrovnanost, ani úctu k sobě samým, ani vědomí naší důstojnosti."
"Děti je třeba milovat takové, jaké jsou, dovolit jim projevit vlastní individualitu. Děti nemají za každou cenu uspokojit všechna očekávání svých rodičů. Ani nemají uskutečnit sny, které nemohli rodiče realizovat. Děti se musejí stát samy sebou. Pro rodiče je nádherným překvapením, když objeví u svých dětí nečekané vlohy a vlastnosti. Umějme děti pohladit, obejmout, být s nimi, považovat jejich společnost za šťastnou chvíli. Rodiče by měli umět vyšetřit čas a naučit děti číst dobré knihy, zahrát si s nimi fotbal nebo jinou oblíbenou hru, projevit soucit, když si odřou koleno, vyprávět si s nimi o filmu, který právě viděly."
V naší době existuje mnoho "zlodějů dětství". Děti jsou často ponechávány světu dospělých bez ochranných filtrů, takže mezi dospělým a dětským věkem se nedělají rozdíly. Televize otevřela skříň tajemství určených jen dospělým. Co dnes ještě děti nevědí? Tím, že jsou vrženy předčasně do problémů a zkušeností dospělých, se jim nepomáhá rychleji dozrát. Děti, které lidé ženou do předčasných zkušeností dospělého života, nedozrávají rychleji. Naopak, drží se svého dětství ještě déle. Někdy celý život."
Rodiče se nesmějí vytrácet ze života dětí. Když říkáme rodiče, myslíme tím nezastupitelně oba dva. Ani nesmějí sestoupit z podstavce příliš brzy. Jsou vůdci, kteří znají cestu zpátky z džungle, kterou se stává náš svět. Děti prakticky mají jen je."
Současná doba a společnost vnucuje svoje hodnoty rafinovaně a nejrůznějšími způsoby. Kdo se chce ubránit jejich silným náporům, musí být ještě silnější. Rodiče musejí znát a mít správně uspořádaný solidní žebříček hodnot. Jedině tak dobře připraví děti na životní zápasy. Základní hodnota, kterou si rodina zvolí, táhne za sebou řadu dalších hodnot, dokud z nich není uspokojivá struktura. Jesliže si zvolíme za základní hodnotu důstojnost lidské osoby, protože je obrazem Boha, současně bude tato hodnota předpokládat pokoj, svobodu, zodpovědnost, solidaritu, spravedlnost a věrnost, které budou v každodenním životě vytvářet konkrétní postoje."
Žijeme ve společnosti, ve které selhala všechna pravidla. Tato situace zavinila všeobecný pocit nejistoty. Mládež uvažuje v realistických termínech přežití. Krach ideologií a ztráta vlivu církve vrhají společnost do hlubokého relativismu. Mladí lidé se ocitají skoro před nemožnou úlohou nalézt sami v sobě smysl života. Je to doba mravního bloudění podle zásady: Zachraň se, kdo můžeš. Mnoho mladých lidí je zranitelných, život všelijak improvizuje, bloudí od jedné zkušenosti ke druhé, jde za kýmkoliv, koho doporučí reklama. Evropská anketa definovala dnešní mládež jako generaci bez kompasu. Ve skutečnosti bez kompasu je, protože jí ho nikdo nedává. Často jej nedávají ani rodiče, protože i oni jsou plni pochybností, nejistot a zmatků."
Mnoho rodičů a učitelů si dělá starosti, že děti a mládež mají malý zájem o knihy a vůbec o četbu. Napsané slovo přitom pomáhá uvažovat, přemýšlet, kulturně žít. Výchova ke čtení prochází určitými stupni: nejprve mají číst dětem sami rodiče a později mají číst s dětmi. Rodiče na prvém místě mohou v dětech probudit zálibu v četbě svým příkladem."
Ti nejmladší se často cítí jako malí nezranitelní a nepřemožitelní supermani, kteří létají mezi oblaky. Když se střetnou s nějakou nepříjemnou skutečností, může je to psychicky traumatizovat, pokud nejsou na řešení problémů připraveni. Rodiče si musejí pamatovat, že ochrana dětí není nikdy izolací, že je důležité uplatňovat na dětech radu, kterou dala Panna Maria Donu Boskovi ve snu: Buď pokorný, statečný a odvážný!"

Název: Vítejte ve starých dobrých časech

Zdroj: Pátek magazín LN Datum vydání: 21.9.2001
Autor: Lenka Nejezchlebová Rubrika: Reportáž, Strana: 12
Manželé Náglovi mají 11 dětí, velký dům, málo peněz a pevnou víru v Boha
Několik dětí leží za pecí, dvě děvčata derou slepici u stolu, tři malé děti běhají po dvoře, v kolíbce řve nejmladší kojenec... Zkrátka rodinná scéna z dob Boženy Němcově. Ale nenechte se mýlit: i v dnešní době, kdy na jednu českou matku připadá v průměru 1,2 dítěte, najdete starosvětské rodiny s devíti, desíti i jedenácti dětmi. A nejsou to žádné sociální případy. Právě naopak.
V Ohrozimi u Prostějova na samotě na kopečku přezdívaném Hůrka stojí usedlost, v níž žijí manželé Náglovi, jejich osm dcer a tři synové. K domu patří fotbalové a volejbalové hřiště a pingpongový stůl. Rodinný ministr financí, dopravy a zásobování, stále usměvavý Luboš Nágl říká: "Dvakrát do roka tady pro spřátelené rodiny pořádáme sportovní den Hůrka Open."
Přijímáme prostě vše, co Bůh dává
Rodiče Luboš a Stáňa a nejstarší dcery Kateřina (22), Kristýna (20), Markéta (19) s námi usedají k velkému stolu v jídelně. Vojtěch (12), Václav (10) a Vítek (8) si hrají ve svém pokoji s míčem. Adéla (17), Barbora (16) a Anežka (14) se naší společnosti straní. Nejmladší Terezka se motá klukům do fotbalu. Náglovi rozhodně nemají tichou domácnost, děti permanentně povykují, ale v domě je veselo, návštěvník cítí uvolněnou atmosféru. "Měli jsme velký problémy s vodou, vyschla nám studna. Nakonec na ni proutkaři přišli, byla až v jedenašedesáti metrech. Tihle proutkaři ale říkali, že u nás nejsou žádné negativní zóny. Samé pozitivní vlny. Něco na tom asi bude, k našim nejhorším nemocím patří rýma," říká pan Nágl, který pracuje v centru pro rodinu v olomouckém arcibiskupství. Paní Náglová, vyrovnaná, milá, pohledná žena byla od roku 1979 na mateřské. Předtím studovala UMPRUM v Praze. "Ted' začínám po dvaadvaceti letech pozvolna pracovat. Učím na gymplu v Prostějově dvě hodiny výtvarné výchovy" říká matka jedenácti dětí. Poněkud překvapivé je, že manželé konvertovali ke katolicismu až v do-spělosti. Oba pocházejí z ateistických rodin. "Jsme takové bílé vrány" usmívá se paní Náglová. "Uvěřili jsme a chtěli jsme se otevřít Bohu a přijímali jsme všechno, co nám dal. Měla jsem ale chvíle, kdy jsem pochybovala, myslela jsem, že tolik dětí nemůžu zvládnout, finančně ani fyzicky. To jsem si říkala, že nás Pán Bůh tak rád nemá. Ale to jsme překonali." Na otázky ohledně počtu dětí reaguje pan Nágl méně přívětivě než na jiné. Lapidárně shrnuje: "Měli jsme se rádi, dětem jsme se nebránili. Je tady spousta místa, hlady netrpíme. "V pokojích bydlí děti po třech, je tu velká jídelna a útulná kuchyň. Nejstarší dcera Kateřina studuje teologii v Českých Budějovicích, o rok mladší Kristýna zase latinu a češtinu v Olomouci. Obě tedy už přijíždějí domů jen na prázdniny a víkendy "Už jsme tomu tady trochu unikly myslíme, že jsme se nastaraly o sourozence docela dost." Náglovi jsou muzikální rodina, počínaje otcem, který vystudoval hru na kytaru na pražské konzervatoři, děti si mezi sebe rozdělily akordeon, saxofon, flétnu, kytaru, housle atd. Podle paní Náglové zdědily cit pro umění, ale do života jsou vyzbrojeni hlavně uměním komunikace. Na média jsou prý také zvyklí. "V místním tisku o nás vyšla vánoční příloha, jací jsme všichni andílci," potutelně se usmívá Kateřina. Nějaké spory a hádky jsou přirozené, třeba o koupelnu. "To se vždycky velmi přátelsky domlouváme," neskrývá ironii Kristýna. Díky velké převaze žen v domácnosti ale nedochází k obvyklým televizním střetům: film vítězí nad fotbalem.
Stačí nám dvě kuřata
V Zábřehu na Moravě bydlí jedenácti členná katolická rodina Krieglerova. Štíhlá, mladě vyhlížející devětatřicetiletá maminka devíti dětí Anna Krieglerová vzpomíná: "Když jsme se brali, přemýšleli jsme o čtyřech dětech." K velkému stolu, na kterém jsou dva talíře bábovky a bublaniny, se postupně schází celá rodina: vousatý klid'as - Slávek Kriegler, nejstarší dlouhovlasá Anička (19), Eva (18) s krátkými tmavšími vlasy a s ironií v hlase, pohledný student církevního gymnázia Honza (17), Štěpán (14) - dnes s horečkou, tichá Markétka (12), Zdislava (10) a Daniel (8), kteří dají záhy před rozhovorem přednost navlékání korálků, mlčenlivá a zamračená Dominika (5), jež odmítá pózovat fotografovi: "Nechci bejt v novinách," zatvrdí se. Nejmladší blonďáček Ondřej (8) se celou dobu tulí k tátovi. U stolu vládne přívětivá nálada a slovem zase energická maminka. Děti se pořád o něčem dohadují, překřikují, smějí, pošťuchují a provokují. Jejich rodiče se během povídání drží za ruce a tu a tam se nenápadně pohladí. ]sou zvyklí žít skromně, vlastně jen z životního minima, ale nestěžují si. (Životní minimum se počítá podle věku nezaopatřených dětí v domácnosti a jejich počtu, např. dítě do šesti let 1600, dítě od 15 do 26 let 2600 Kč.) K nedělnímu obědu jim stačí dvě kuřata. "Znám tříčlenné rodiny, kterým jedno kuře nestačí, to nechápu," kroutí hlavou paní Krieglerová. "Děcka jsou zvyklá o všechno se dělit. A když si chtějí něco vzít, musí se zeptat." Před domem stojí velké auto, které dostali od přátel za výhodnou cenu. "Dřív jsme měli volhu. Jezdili jsme s ní na hory: děti, my, spacáky, lyže. Pro okolí to byla hrozná sranda, když jsme vylízali z auta. Ale společně jsme jezdívali jen do Dominiky," říká otec Kriegler. S manželkou se totiž ve svém životě mj. vyznají podle narození dětí: "je to takovej dobrej orientační bod," směje se maminka a rozhlédne se po kuchyni plné svých dětí. Rodina společně večeří, o víkendu i snídá a obědvá. Scházejí se u modlitby chodí společně do kostela a pracovat na zahradu. Přestože si Krieglerovic děti ledacos nemohou dovolit, nejsou ochuzení o cestování a tábory. Především díky skautu a sdružení křesťanské mládeže YMCA. Všechny děti chodí do základní umělecké školy a hrají na nějaký hudební nástroj. Některé z nich jsou výtvarně nadané, všechny mají ve škole radši dějepis a zeměpis než matematiku. A ještě jedno mají společné - nevědí, co je to samota. Všech dvacet dětí obou manželských párů přejalo pevnou víru rodičů. len ti nejmenší občas trucují, protože jim je v kostele zima. A jestli budou následovat své rodiče i v počtu dětí? Anička s Evou kroutí hlavou: "Maximálně pět."
*** Katolická církev: Nebraňme početí!
I mezi silně věřícími katolíky jsou dnes jedenáctičlenné rodiny absolutní výjimkou. Obvyklé jsou tři až čtyři děti. "V naší církvi jsou lidé vedeni k tomu, aby byli ochotni také něco obětovat, a ta i v manželství. Dítě je radost, ale i zodpovědnost a námaha. Žít ve vícečlenné rodině je pro dítě přínosem. Naučí se brát ohled na druhé, umí lépe komunikovat," říká biskup Václav Malý. Všeobecně je znám negativní postoj katolické církve k antikoncepci a potratům. V této církvi se "povolují" pauze tzv. přírodní antikoncepční metody jako třeba metoda neplodných dnů, což gynekologové považují za zcela nedostačující ochranu. Biskup Malý vysvětluje: "Akt intimního setkání vzájemné lásky manželů by měl být otevřen možnosti počít dítě. Je to plodívá síla. Církev neavizuje: Co intimní spojení, to početí dítěte, ale zásadně nebránit této možnosti." Pak biskup zvyšuje hlas a dodává: "Intimnosti by měly být spojeny s osobní zodpovědností, nikoliv jen s návalem emocí."


PŘÍLOHY

Zpět nahoru na obsah.
Ahoj mami! Náš skautský vedoucí nám povídal, abysme napsali rodičům, jestli jste jako viděli ty záplavy v telce a máte o nás strach. My jsme všichni v pořádku. Jen nám to odplavilo jeden stan a dva spacáky. Naštěstí, nikdo z nás se neutopil, neboť jsme právě byli na horách a hledali jsme Jozu. Víš co, prosím tě, zavolej Jozovo mámě a řekni jí, že je Jozo v pořádku. Teď nemůže psát, protože má ruku v sádře. Taky bylo super, jak jsme jezdili v záchranářském džípu. Ale Jozu bysme v té tmě asi nikdy nenašli, kdyby nebylo těch blesků. Nás skautský vedoucí se na Jozu hněval, protože šel na turu sám a nikomu nic neřekl. Jozo tvrdí, že to řekl, ale bylo to zrovna v době toho požáru, takže ho nikdo neslyšel. Ostatně, víz, že když naleješ benzín do ohně, že to vybouchne? Mokré dřevo nechtělo vůbec hořet, zato chytil jeden z našich stanů a taky některé naše věci. Honza teď vypadá trochu divně, ale to jen dokud mu nenarostou znovu vlasy. Vrátíme se v sobotu, teda jestli se našemu vedoucímu podaří opravit auto. Ta bouračka taky nebyla jeho chyba. Když jsme odjížděli, brzdy byly ještě v pořádku. Vedoucí povídal, že ale máme očekávat, že se na takovým starým autě určitě něco pokazí. Asi proto mu ho nikde nechtěli pojistit. Ale my si myslíme, že je to skvělé auto. Našemu vedoucímu vůbec nevadilo, že jsme mu ho zašpinili a když bylo vedro, vozili jsme se na zadním nárazníku. Úplně nejlepší je, když se v takovém autě vozí deset lidí. Vedoucí nám také dovolil, aby jsme šoférovali, a ti, co už se nevešli do auta, byli v přívěsu. Tak jsme jezdili, dokavad nám to policajt nezakázal. Náš vedoucí je fakt super chlapík. Teď učí řídit Tomáše. Ale už ho nechává jezdit jen na horských cestách, kde není provoz, ale jen náklaďáky, co vozí dřevo. Včera jsem nad Davidem vyhrál oběd, protože jsme se vsadili, jestli Joška po tom žihadle upadne do bezvědomí nebo ne. Joška tvrdil že je to jen vosa a já říkal že je to sršen a vyhrál jsem! Vedoucí se na nás ale trochu zlobil, že jsme měli Jošku odvézt k doktorovi hned a nečekat až omdlí. Ale zase nás pochválil, jaké jsme udělali skvělé nosítka ze dřeva a že jsme se nesázeli o peníze. To ale ani nešlo, protože jsme se ze všech našich peněz složili na pokutu pro toho policajta. Dnes ráno všichni kluci skákali ze skal do jezera a potom měli jezero přeplavat. Ale protože já neumím plavat a Mí1a se bál, že se utopí, tak nám vedoucí dal kánoe, aby jsme se přeplavili. V jezeře ještě plavalo dřevo, co tam naplavily ty povodně. Vedoucí nám ani nedal záchranné vesty, ale nechtěli jsme ho votravovat, protože opravoval auto. Víš co? Všichni jsme dostali odznak za kurz první pomoci. To bylo když se David potápěl v jezeře a pořezal si ruku. A kromě toho, já a Vláďa jsme dostali vyrážku. Náš vedoucí povídal, že to je asi otrava z toho zkaženého kuřete. On povídal, že takovou podobnou vyrážku dostal ze stravy ve vězení. Já jsem rád, že se odtamtud dostal a stal se naším skautským vedoucím. Povídal, že za ten čas, co tam byl zjistil, jak se stát lepším. Teď už ale musím jít. Jdeme do města poslat pohledy a koupit náboje. Neboj se o nás. Máme se dobře.
Tvůj Víta, 14.8.2001
P.S. Už umím házet nožem líp než Petr!


PŘÍLOHA 2: Proč přeběhlo kuře přes cestu?

Učitelka z mateřské školky: Aby se dostalo na druhou stranu.
Plato: Pro vyšší dobro.
Aristoteles: Je přirozeností kuřat běhat po silnici.
Karel Marx: Byla to historická nutnost.
Saddam Hussein: Bylo to nevyprovokované povstání a my jsme byli v plném právu při odvetném uderu padesáti tunami nervového plynu.
Ronald Reagan: Zapomněl jsem.
Kapitan James T Kirk: Nebojácně se vypravilo tam, kde ještě žádné kure nebylo.
Hippokrates: Nedostatečná funkce slinivky břišní.
Andersen Consulting: Uvolněni trhu na teto straně silnice ohrožovalo jeho dominantní postaveni na trhu. Ovládnuti nového a hladového trhu za silnici bylo pro kure obrovskou výhodou. Andersen Consulting v partnerské spolupráci s kuřetem připravilo strategii fyzického přemístění a cely implementační proces. Pomoci matematického chování drůbeže Andersen pomáhá kuřatům využít jejich schopnosti, metodiku, znalosti a zkušenosti v podpore jejich celkové strategie zakotvené v business planu. Andersen Consulting provedl analýzu cest nejlepších kuřat, a to spolu s hlubokými znalostmi dopravních specialistu Andersen Consulting transportačních procesu vedlo k navržení provedení dvoudenního semináře určeného pro aktivaci a mobilizaci skrytých i zjevných lidských, monetárních a explicitních zdrojů. Seminář byl proveden formou work-shopu, zaměřeného na jednotlivé aspekty plánovaného výkonu, s cílem vytvořit jednoduché, tržně orientované a jedinečné marketingové poselství ladící s celkovým kuřecím posláním, vizi budoucnosti a základními hodnotami. Cela změna tak byla diky Andersen Consulting úspěšnější.
Louis Farrakhan: Silnice přestavuje černého muže. Kure pres něj přeběhlo, aby ho sociologicky srazilo dolu.
Martin Luther King, Jr.: Představuji si svět, kde budou všechna kuřata moci přebíhat pres cestu, aniž by se jich kdokoliv ptal na důvod.
Mojžíš: A Bůh sestoupil z nebes a řekl kuřeti: "Musíš překročit cestu," a kure cestu překročilo a všichni se zaradovali.
Fox Mulder: Viděli jste na vlastni oči, jak kure přeběhlo cestu. Kolik kuřat ještě musí přeběhnout, abyste tomu uvěřili?
Richard M Nixon: To kure cestu nepřeběhlo. Opakuji. To kure nepřeběhlo cestu.
Machiavelli: Jde o to, ze kure přeběhlo pres cestu. Koho zajímá proč? Výsledek ospravedlní důvod, ať již byl jakýkoliv.
Freud: Skutečnost, ze se zajímáte o důvod, proč kure přeběhlo přes cestu, ukazuje na vaši sexuální nejistotu.
Bill Gates: Právě jsme připravili pro trh novou verzi Chicken Office 2000, a ta bude nejen přebíhat pres cestu, ale i klást vejce, udržovat pořádek ve vašem zakládajícím systému a vest záznamy o vašich výdajích.
Oliver Stone: Otázka nezni: "Proč přeběhlo kure pres cestu?" ale "Čí příběh jsme propásli, pozorujíce kure?"
Darwin: Kuřata byla v průběhu milionu let podrobena přirozenému vyberu, takže jsou geneticky přizpůsobena k přebíhání pres cestu.
Einstein: Zda kure přeběhlo cestu nebo zda se cesta přesunula za kure, záleží na tom, zda stojíte v čárkované nebo nečárkované soustavě.
Budha: Ptáte-li se takto, popíráte svou vlastni kuřecí povahu.
Raplh Waldo Eemrsen: Kure cestu nepřeběhlo, ono ji transcendovalo.
Ernest Hemingway: Umřít. V dešti.
Plukovnik Sanders: Já jedno vynechal?
Bill Clinton: Já nemel, opakuji, já nemel žádný sexuální poměr s tímto kuřetem.
Hillary Clinton: Byl to akt proti Arkanssasu.
Miroslav Sladek: Můžou za to Němci.
Miloš Zeman: Minula vláda všechno prohospodařila na obou stranách silnice.
Bašta: Podklady o kuřeti jsou nastrčené.
Josef Švejk: To kure mi připomíná jednoho drogistu, co mel krám v Nymburce na náměstí.
Hostinsky Palivec: Aby posralo silnici.
Tisková mluvci společnosti RadioMobil: My máme signálem pokryte obe strany silnice a tím znovu dokazujeme, ze jsme na technické špičce mobilních komunikaci.
Tisková mluvci SPT Telecom: Je to narušení našeho monopolu.
Ondřej Neff: Bart za to nemůže, byl celou dobu uvázán na horolezeckém laně.
Vladimír Mečiar: Neublížil som, neublížil som.
Neil Amstrong: Malý krok pro kure, velký krok pro lidstvo.
KALENDÁŘ:

20. 10. 2001Sliby ACS v Litomyšli
8. 12. 2001 Provinciální rada na Lipinách
22. 2. 2002Zahájení generální kapituly SDB


Zpravodaj Sdružení salesiánských spolupracovníků, Mezi lysinami 5, 147 00 Praha 4, tel. a fax 02/4022282,
e-mail: dvorak@agkm.cz, Internet: http://www.acsczech.cz

Určeno pro informaci členů ACS

Vydává: provinciální rada ACS

Změny adres: Pavla a Jan Macounovi, V domově 57, 130 00 Praha 3,
tel. 02/66314255, e-mail: macoun@chmi.cz

Příspěvky (s jasně označeným určením) zasílejte: Pavla a Jan Macounovi, V domově 57, 130 00 Praha 3,
tel. 02/66314255, e-mail: macoun@chmi.cz

Počítačová sazba a tato WWW stránka: Michal Syrový, Modrá 1977, 155 00 Praha 5 - Lužiny,
tel. 02/6510486, e-mail: syrovy@seznam.cz

Expedice do vašich rukou: Společenství Praha - sever II pod vedením
Heleny MRÁZKOVÉ, Lobečská 6, 182 00 Praha 8 - Ďáblice,
tel. 02/ 839 111 06, e-mail: zmrazek@volny.cz

Uzávěrka dalšího čísla je 8. 12. 2001

Podávání novinových zásilek povoleno Ředitelstvím pošt Praha čj. NP 1644/1994 ze dne 21.7.1994